Palletizasiýa roboty

Gysga düşündiriş:

Palletizasiýa we Depalletizasiýa üçin iň yssy modelleriň biri hökmünde dürli önüm üçin HY1010A-143 ulanylyp bilner.
Aşakdaky ýaly aýratynlyklary bar:
-Kiçijik bölekler üçin amatly Palletizasiýa we Depalletizasiýa;
- Ykjam gurluş we aňsat hyzmat etmek;
Güýçli uniwersallyk
- Gowy hil we baha


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Palletizing robot

Haryt bilen tanyşlyk

Palletizasiýa, paletde gasynlanan karton ýa-da şuňa meňzeş enjamy kesgitlenen nagyşda ýüklemek işini aňladýar.Depalletizasiýa ýüklenen obýekti ters görnüşde düşürmegiň işleýşine degişlidir.
Palletizasiýa we Depalletizasiýa üçin iň yssy modelleriň biri hökmünde dürli önüm üçin HY1010A-143 ulanylyp bilner.Ownuk kartonlar, ownuk halta tüwi we ş.m. ulanyp bilersiňiz, ykjam dizaýn we gurluşy HY 1010A-143-i saklamagy aňsatlaşdyrýar.
trolley-Paint-robot1

ÖNÜMLER PARAMETERI we Maglumatlary

 

Ok Iň ýokary ýük Gaýtalama Potensial Daşky gurşaw Agramy Gurnama IP derejesi
6 10KG ± 0.08 3 kw 0-45 hum Çyglylyk ýok 170 kg / Er / potolok IP65
Hereket aralygy J1 J2 J3 J4 J5 J6
± 170 ° + 85 ° ~ -125 ° + 85 ° ~ -78 ° ± 170 ° + 115 ° ~ -140 ° ± 360 °
Iň ýokary tizlik J1 J2 J3 J4 J5 J6
180 ° / S. 133 ° / S. 140 ° / S. 217 ° / S. 172 °? S. 210 ° / S.

 Iş aralygy

hfgdjhgk

Arza

10kg 6 axis palletizing small carton box

1-nji surat

Giriş

10KG 6 Ok palletizasiýa roboty

2-nji surat

Giriş

6 Okly robot gün öýjügini palletizasiýa edýär

solar cell silicon wafer pick and place 085

Robot Pick and

1-nji surat

Giriş

10 kg robot palletizasiýa programmasy üçin çözgütler

ÜPJÜNÇILIK WE GÖRNÜŞ

“Yunhua” kompaniýasy müşderilere dürli eltiş şertleri hödürläp biler.Müşderiler gyssagly ileri tutulýan ugur boýunça deňizde ýa-da howa arkaly ugratma ýoluny saýlap bilerler.“YOOHEART” gaplaýyş gaplary deňiz we howa ýük talaplaryny kanagatlandyryp biler.PL ýaly ähli faýllary, gelip çykyş şahadatnamasyny, faktura we beýleki faýllary taýýarlarys.Esasy iş, her bir robotyň 40 iş gününde hiç hili päsgelçiliksiz müşderileriň portuna eltilip bilinjekdigine göz ýetirýän işçi bar.

10kg 6 axis robot

Robot packed

truck delivery from factory to final customer

Satuw hyzmatyndan soň
Her bir müşderi YOOHEART robotyny satyn almazdan ozal gowy bilmelidir.Müşderilerde bir YOO HEART roboty bar bolsa, olaryň işgäri Yunhua zawodynda 3-5 gün mugt okuw geçirer.“Wechat” topary ýa-da “WhatsApp” topary bolar, satuw hyzmatyndan soň, elektrik, gaty enjamlar, programma üpjünçiligi we ş.m. jogapkär tehniklerimiz girer. Bir mesele iki gezek ýüze çyksa, tehnikimiz meseläni çözmek üçin müşderi kompaniýasyna barar. .

FQA
1-nji sorag. Robot palletizasiýa çykdajylary haçan täsirli?
A. Hytaýy mysal alalyň, indi işgärleriň aýlygy gaty ýokary, esasanam işçi güýji.“YOO HEART” robotyny we roboty gowy bilýän bir tehnik ulansaňyz, 3-4 adam çykdajylaryny azaldyp bilersiňiz.

2-nji sorag. Haýsy önümler robot bilen palletirlenip bilner
A. palletirlenen ýa-da könelişen önümleriň köpüsi Roboty ulanyp biler.

3-nji sorag. Palletizing robotynyň iň uly ýük göterijisi näme
A. Häzirki wagtda 165 kg iň uly ýük göteriji, ýöne 2021-nji ýylyň maý aýyndan başlap palletizasiýa we peselmek üçin 250 kg bolar.

4-nji sorag. Robot palletizatory bir gezekde bir önümden köp işledip biler
A. iki soragy göz öňünde tutuň, 1, umumy agram, gysgyçlaryň agramy robotyň bahasyndan pes bolmaly.2, gysgyçlar has köp önüm almak üçin has uludyr.

5-nji hytaý markasy bilen deňeşdirilende artykmaçlyklaryňyz näme?
A. gowy, YOOHEART roboty Hytaýyň ilkinji senagat robot markasydyr, biz 2013-nji ýyldan başlap robot öndürip başlaýarys we bütin dünýäde takmynan 15000 birlik satýarys.Beýlekileriň markasy, CRP, JZJ, JHY, QJAR, bary-ýogy birnäçe ýyl.Öz RV reduktorymyzy ulanýarys, ähli bölekler Hytaý markasyny ulanýarlar, şonuň üçin robot bahasyny arzanladyp, ähli müşderilere arzan bahadan gowy hilli robot ulanmaga rugsat berip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň