2000mm Megmeet Ehave CM 350AR bilen kebşirleýji robot

Gysga düşündiriş:

“Yooheart” roboty Hytaýda iň gowy 3 robot markasy, uzynlygy 2000 mm bolan MIG kebşirleýiş roboty ýeňil agram dizaýny, ykjam gurluş, uly işjeňlik meýdançasy, çalt dinamiki jogap, durnukly we ygtybarly öndürijilik.Ansat gurnamak, az ýer tutýar we çeýe önümçiligiň talaplaryny kanagatlandyrýar.
Aşakdaky ýaly aýratynlyklar:
- Durnukly hil
- Ygtybarly perforamnce
-6 kg agyrlyk
-Aň bahasy
- yzarlamak, görüş yzarlamak, lazer yzarlamak mümkin.


 • Sim iýmitlendiriji:Goşulýar
 • Kebşirleýji fakel:Gaz sowadyjy fakel
 • Kebşirleýji:Megmeet Ehave CM 350AR
 • Goluň uzynlygy:2000mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Big Reach Mig kebşirleýiş roboty

  2000 mm uzynlykdaky robot, “Mig” kebşirleýiş robotydyr.Esasanam Europeewropada gaty gowy satyldy
  uly uzynlygy, ykjam gurluşy we durnukly öndürijiligi üçin.Bu “Mig” kebşirleýiş roboty üçin ulanylyp bilner
  welosiped esbaplary, elektrik awtoulag esbaplary, garawullar, oba hojalygy enjamlary, in engineeringener enjamlary,
  mebel esbaplary, awtoulag bölekleri, awtoulag oturgyçlary, sport enjamlary, lukmançylyk enjamlary.
   

  Haryt bilen tanyşlyk

        “Yooheart” robot üpjünçiligirobot kebşirleýji gollar yzygiderli we ýokary hilli kebşirlemek üçin birkemsiz gaýtalanmagy üpjün edip biler.Biziňkikebşirlemek üçin robotlar netijeliligini ýokarlandyrmaga we sikl wagtyny azaltmaga kömek edýär.Ulanmakawtomatlaşdyrylan kebşirleýiş ulgamlary we amallary gönüden-göni zähmet çykdajylaryny azaltmaga we materiallary tygşytlamaga mümkinçilik berýär.Honyen sazlap bilerrobot kebşirleýiş ulgamlaryher bir müşderiniň dürli talaplaryna laýyk gelmek.Bizde barkebşirleýiş robotlary, ark kebşirleýji robotlar, weCNC kebşirleýji robotlar bularyň hemmesi ISO we CE kepillendirilen.“Yooheart” -yň ýokary hilli kebşirleýiş gollaryny saýlaň we önümçilik işleriňiziň netijeliligini üpjün ederis.

  Tehnologiýa parametrleri

  Ok
  Loadüklemek
  Gaýtalama
  Potensial
  Daşky gurşaw
  Agramy
  Gurnama
  6
  6KG
  ± 0.08mm
  3.7KVA
  0-45 ℃ 20-80% RH (Forsting ýok)
  280KG
  / Er / götermek
  Hereket aralygy J1
  J2
  J3
  J4
  J5
  J6
  Goluň uzynlygy
  ± 165º
  + 80º ~ -150º
  + 125º ~ -75º
  ± 170º
  '+ 115º ~ -140º
  ± 220º
  2000mm
  Iň ýokary tizlik J1
  J2
  J3
  J4
  J5
  J6
   
  145º / s
  133º / s
  145º / s
  217º / s
  172º / s
  500º / s

  Senagat robotlary bilen kebşirlemegiň hili we goýmalary

  Robotly kebşirleýiş kebşirleýiş tikişi

  Senagat robot amaly sergisi

  Esasy konfigurasiýa

  Highhli ýokary hilli önümler

  Robot bedeni

  1, HY1006A-200 ykjam dizaýn, ýeňil, kiçi göwrümli, uly göwrümli we Mig kebşirlemek roboty üçin ýörite ulanylýar.

  2, kebşirleýiş haltalarynyň hemmesini, aňsat programmirlemegi we oňat öndürijiligi öz içine alýar.

  3, presokary presikasiýa we ýere, potoloklara we diwara oturdyň

   

   

  Megmeet Ehave CM 350AR

  1, Doly tok we pes ýaýradyjylarda durnukly ýaý, dürli kebşirleýiş amallary üçin amatly;

  2, ýokary konsentrirlenen ýaý we güýçli aralaşmak, ýylylyk girişindäki beýleki maşynlardan 20% az;

  3, Ajaýyp Gap köprüsi we sim uzaldylyşynda az duýgurlyk;

  4, Kebşirleýiş parametrlerini gulplamak we funksiýany giňeltmek, has köp konfigurasiýa autsorsing etmezden dolandyryş panelini çalt gurup bolýar;

  Kebşirleýiş fakeli

  1, Kebşirleýiş fakeliniň ululygy uludyr;

  2, fakeliň boýnuny üýtgedip bolýar

  3, Adaty fakeliň çaknyşmaga garşy enjamy bar;

  4, Fakeliň boýnunyň dürli burçuny sazlaň

  Sim iýmitlendiriji

  1, Iş ýeriniň öndürijiligi we netijeliligi;

  2, Kabeliň uzynlygynyň öwezini dolmak, aşa ygtybarlylyk;

  3, Takometr dolandyryşy bilen agyr ýükli hereketlendiriji

  DETAIL SHOW

  Highhli ýokary hilli önümler

  Iň ýokary takyklyk

  Ykjam dizaýn

  Hytaýyň ähli bölekleri

  2000mm welding robot welding torch
  Robot wire feeder

  Iň ýokary hil

  Çeýe konfigurasiýa

  Durnukly öndürijilik

  Ykjam

  Gurluşy ýönekeý

  Saklamak aňsat

  Has tygşytly

  Wire feeder supportor
  stable Robot welding

  Iň ýokary takyklyk

  Speedokary tizlik we durnuklylyk ýoly kebşirlemegiň takyk çözgütleri

  Näme üçin bizi saýlaýar?

  öndürijilik hil prosesi

  Kebşirleýiş roboty

  “YOO HEART Robot” iň köp satyjymyz, eger işiňiz çylşyrymly bolmasa, bu iş stansiýasy öndürijiligiňizi çaltlaşdyrmaga kömek eder.Bu stansiýa 6 okly kebşirleme robotyny, kebşirleýiş çeşmesini, bir ok pozisiýasyny we beýleki peýdaly periferiýa enjamlaryny öz içine alýar.Bu enjamy alanyňyzdan soň, robot ähli wilkalardan soň işläp biler. Şeýle hem, iş bölegini durnukly we çalt ýerleşdirip bilersiňiz, size ýönekeý gysgyçlar hem berip bileris.

  Satuw hyzmatyndan soň

  Her bir müşderi YOOHEART robotyny satyn almazdan ozal gowy bilmelidir.Müşderilerde bir YOOHEART roboty bolansoň, olaryň işgäri YOOHEART zawodynda 3-5 gün mugt okuw geçirer.Wechat topary ýa-da whatsapp topary bolar, satuw hyzmatyndan soň elektrik, gaty enjamlar, programma üpjünçiligi we ş.m. jogapkär tehniklerimiz girer. Bir mesele iki gezek ýüze çyksa, tehnikimiz meseläni çözmek üçin müşderi kompaniýasyna barar. .

  Satuw hyzmatyndan soň

  “Yooheart” robotynyň hemmesi eksport gaplaýyş talaplaryna berk laýyk geler.

   

   

   

  KERTIFIKASI .A

  Resmi kepillendirilen hil kepilligi

  FQA

  S: Robot biri-biri bilen nädip aragatnaşyk gurup biler?

  A. Iki robot efir tor we 485 arkaly biri-biri bilen aragatnaşyk gurup bilýär. Mugallym gulagyndan gönüden-göni saýlap bilersiňiz, bu gowşurylmazdan ozal ulgamda ýazylypdyr.

  S: Iş stansiýasy üçin fakel arassa stansiýasyny birleşdirersiňizmi?

  J: Bu islege bagly zat, zerur bolsa, size düzüp bileris.

  S: Iş stansiýaňyzyň gowydygyny ýa-da ýokdugyny nädip bilerin?

  J: Zawodyňyza baryp görmek we iş stansiýasyny özüňiz synap görmek gowy.Aslynda bu ýol siziň we biziň üçin peýdaly, sizi has gowy tanaýarys we bizi has gowy tanaýarsyňyz.

  S: Işçilerim okuw üçin siziň kompaniýaňyzda galyp bilermi?

  J: Gowy, zawodymyzda okuw mugt, diňe öz ýaşaýyş jaýyňyzy tölemeli.

  S: Ilkinji iş stansiýasy üçin maňa aýratyn baha berersiňizmi?

  A. Bu hakda gürleşip bileris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň