6 ok Saklamak üçin kebşirleýji robot

Gysga düşündiriş:

HY1006A-145, “Yooheart” robotyny iň köp satýanlaryň biri, ammar rafy ýaly köp bölekleri kebşirläp bilersiňiz.
aşakdaky ýaly aýratynlyklardyr:
-Modul dizaýny.
- Ykjam görnüş
-Welder görnüşi (Megmeet, Aotai)
- Doly çözgütler bar


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  2000mm long manipulator

  Haryt bilen tanyşlyk

  Alty ok kebşirleme roboty, “Yooheart” önüminiň adaty robotlaryndan biridir.Bilşiňiz ýaly, kebşirlemek üçin zerur materialyň 50% -den gowragy uglerod polatdyr, şonuň üçin uglerod poladyny has gowy kebşirlemek üçin alty okly robot üçin köp ýörite dizaýn bar.Durnuklylygy we berkligi sebäpli Hytaýda ýylda 5000-den gowrak satylýar.

  environmental protection equipment arc welding robot

  ÖNÜMLER PARAMETERI we Maglumatlary

  图片1

  Meşhur senagat kebşirleýiş robotynyň biri hökmünde, min päsgelçilik we iň ýokary çeýeligi bilen elini tertipleşdirýär, kebşirleýiş tok naprýa .eniýesini we sim bilen iýmitlenmegi hakyky wagtda dolandyryp bolýar.Kebşirleýiş çyzygynyň kebşirleme parametrleri gönüden-göni robotyň öwüşginine goýlup bilner.

  Arza

  Zin-coat-plate-welding1

  1-nji surat

  Giriş

  Bir ok pozisiýasy bilen robot sinergiýasy

  Bu suratda, müşderimiz iki sany ok pozisiýasyny birleşdirýän 2000mm ýetýän robotdan peýdalanýar

  Işçiler bir pozisiýada iş ýüklänlerinde, robot kebşirlemegi dowam etdirer.

  Şeýlelik bilen, çykdajylary azaldyň we öndürijiligi ýokarlandyryň.

  2-nji surat

  Giriş

  2000 mm goluň uzynlygy Robot

  Dogry suratda haýwanlaryň diwaryny kebşirlemek üçin 2 metre ýetýänligimiz görkezilýär.

  iş bölegi inedördül turba, Müşderi pes spatters funksiýasy bilen Aotai 350A kebşirleýjini ulanýar.

  robot-welding-barrel1
  two-robot-synergy-together-for-square-tube1

  3-nji surat

  Giriş

  Iki robot bilelikde işleýär

  Çep suratlar iki sany “Yooheart” robot sinergiýasyny görkezýär.

  Kebşirleýiş tizligini ýokarlandyrmak we kebşirleýiş ýagdaýynyň kynlygyny çözmek üçin (käwagt bir robot fakeliň ýagdaýy bilen ýüzbe-ýüz bolar) iki sany kebşirleýji robot gurlar.

  ÜPJÜNÇILIK WE GÖRNÜŞ

  “Yunhua” kompaniýasy müşderilere dürli eltiş şertleri hödürläp biler.Müşderiler gyssagly ileri tutulýan ugur boýunça deňizde ýa-da howa arkaly ugratma ýoluny saýlap bilerler.“YOOHEART” gaplaýyş gaplary deňiz we howa ýük talaplaryny kanagatlandyryp biler.PL ýaly ähli faýllary, gelip çykyş şahadatnamasyny, faktura we beýleki faýllary taýýarlarys.Esasy iş, her bir robotyň 40 iş gününde hiç hili päsgelçiliksiz müşderileriň portuna eltilip bilinjekdigine göz ýetirýän işçi bar.

  Packing

  packing and delivery site

  truck delivery from factory to final customer

  Satuw hyzmatyndan soň
  Her bir müşderi YOO HEART robotyny satyn almazdan ozal gowy bilmelidir.Müşderilerde bir YOO HEART roboty bar bolsa, olaryň işgäri YOO HEART zawodynda 3-5 gün mugt okuw geçirer.Wechat topary ýa-da whatsapp topary bolar, satuw hyzmatyndan soň elektrik, gaty enjamlar, programma üpjünçiligi we ş.m. jogapkär tehniklerimiz girer. Bir mesele iki gezek ýüze çyksa, tehnikimiz meseläni çözmek üçin müşderi kompaniýasyna barar. .

  FQA
  1-nji sorag: YOO HEART roboty näçe daşarky ok goşup biler?
  A. Häzirki wagtda “YOO HEART” roboty robot bilen hyzmatdaşlyk edip bilýän robot üçin ýene 3 daşarky ok goşup biler.7agny, 7 ok, 8 ok we 9 ok bilen standart robot iş stansiýasy bar.

  2-nji sorag.Robota has köp ok goşmak islesek, başga ýol barmy?
  A. PLC bilýärsiňizmi?Muny bilýän bolsaňyz, robotymyz PLC bilen aragatnaşyk gurup biler we daşarky oky dolandyrmak üçin PLC-e signal berip biler.Şeýlelik bilen, 10 ýa-da has köp daşarky ok goşup bilersiňiz.Bu ýoluň ýekeje ýetmezçiligi daşarky okuň robot bilen işleşip bilmezligidir.

  3-nji sorag.PLC robot bilen nähili aragatnaşyk saklaýar?
  A. Dolandyryş kabinetinde i / O tagtamyz bar, 22 çykyş porty we 22 giriş porty bar, PLC I / O tagtasyny birleşdirer we robotdan signal alar.

  4-nji sorag.Has köp I / o port goşup bilerismi?
  A. simplyönekeý kebşirlemek üçin bu I / O porty ýeterlikdir, has köp zat gerek bolsa, I / O giňelýän tagtamyz bar.Anotherene 22 giriş we çykyş goşup bilersiňiz.

  5-nji sorag.Haýsy PLC ulanýarsyňyz?
  J: Indi “Mitsubishi” we “Siemens” -i we beýleki markalary birleşdirip bileris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň