“Yooheart” bilen işlemek, reňklemek we örtmek roboty

Gysga düşündiriş:

“Yooheart” robot bilen işleýär
-Armanyň uzynlygy: 1430mm
-Göçürmek: 10KG
Agramy: 170kg
-Funksiýa: işlemek, ýüklemek we düşürmek, reňklemek, möhürlemek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt barada gysgaça tanyşlyk

Kompozisiýa

“Yooheart” bilen işleýän robot, robot korpusyndan, öwrediji maýatnikden we dolandyryjydan durýar.

photobank (6)

Robot bedeni

控制柜 图片

Dolandyryş şkafy

teaching-pendant-300x225

Kulon öwretmek

Esasy aýratynlyklary

I.Robot

1. Gysga robot sikliniň wagty.Robot sikliniň wagty näçe gysga bolsa, önüm şonça-da täsirli bolar.Häzirki wagtda “Yooheart” robotynyň tizligi 4,8-e ýetip biler.

2. Kiçi gat meýdany“Yooheart 1400mm” roboty 1 kwadrat metr aralygy öz içine alýar.Onuň kiçi päsgelçilik radiusy poluň giňişlik talaplaryny azaldýar.

3. Çygly we ýowuz şertler üçin amatly.Esasy şah IP 65 gorag derejesine, tozan we suw geçirmeýär.

b34f53b6dec8a0ad9e36e3f8e791169e_ 00_00_00-00_00_30
f5b8f555e541462474e5a6a59c3ad48
2022-04-27 09-49-39

II.Servo motor

2d1c56a0561b1b06377d2a70690280a

Servo motorynyň markasy, çalt reaksiýanyň, uly torkyň başlangyç momentiniň inersiýa gatnaşygy we ş.m. artykmaçlyklary bolan Hytaý markasy Rukingdir.Öňe we yza tizlenmegi we tizlenmegi gaty ýygy-ýygydan ýerine ýetirýän we gysga wagtyň içinde artykmaç ýüklere çydap bilýän agyr iş şertlerine çydap biler.

III.Azaltmak

Reduktoryň iki görnüşi, RV reduktory we Garmoniki reduktor bar.RV reduktor, ýokary takyklygy we berkligi sebäpli köplenç robot bazasyna, uly gol we beýleki agyr ýük ýagdaýyna ýerleşdirilýär, garmoniki reduktor bolsa kiçi gol we bilege gurulýar.Bu möhüm ätiýaçlyk bölegi özümiz öndürýäris.RV reduktoryny ösdürmek üçin doly tehnologiki gözleg toparymyz bar.“Yooheart RV” reduktorynyň uzak wagtlap we wagtal-wagtal işleýän robotlaryň takyk we ygtybarly işlemegini üpjün etmek üçin durnukly işlemegiň, pes sesiň we tizligiň gatnaşygy saýlanyş meýdançasynyň artykmaçlyklary bar.

fe628fc40ff4e443254e4cd1e9bc9a1

IV.Programma ulgamy

“Yooheart” roboty programmirlemegi öwredýär.Işlemekde ýönekeý we amatly we çeýe.“Yooheart” roboty, çylşyrymly programmalaryň dürli görnüşlerinde ulanyp boljak uzakdan programmirlemegi hem goldaýar.

Önümiň köpugurly amaly

202204231327 00_00_00-00_00_30

Marka

202204261613 00_00_00-00_00_30

Örtük we ýelimlemek

202204231426 00_00_00-00_00_30

Polishing

喷涂应用 00_00_00-00_00_30

Tingiwopis

Baglanyşykly parametr

10

Marka hekaýasy

“Anhui Yunhua Intelligent Equipment Co., Ltd.”, hasaba alnan maýasy 60 million ýuana barabar bolan gözleg we barlag, önümçiligi, satuwy we amaly birleşdirýän ylmy we tehnologiki kärhana.200-den gowrak işgäri bar we 120 gektardan gowrak meýdany tutýar.“Yunhua” döredilen gününden bäri onlarça oýlap tapyş we 100-den gowrak daşky görnüşli patent önümleri güýçli önümlerimiz, önümlerimiz IOS9001 we CE şahadatnamalaryndan geçdi, senagat robotlaryny dürli funksiýalar we ulanyjylaryň köpüsi üçin degişli çözgütler toplumy bilen üpjün edip bileris.On ýyldan gowrak gözleg we ösüş tehnologiýasy ýagyşlaryndan soň "Honyen" täze "Yuooheart" markasyny döredýär we döredýär.Indi täze “Yooheart” robotlary bilen dowam edýäris.Öz-özüňi ösdüren RV reduktorlarymyz 430-dan gowrak önümçilik kynçylyklaryny öňe sürdi we içerki RV reduktor köpçülikleýin önümçiligine ýetdi.“Yunhua” içerki birinji derejeli robot markasyny gurmagy maksat edinýär.“Yunhua” -nyň ähli tagallalary bilen “pilotsyz himiýa zawodyna” ýetip boljakdygyna ynanýarys.

Satuwdan soň hyzmat

微信图片_20220108094759
微信图片_20220108094804
微信图片_20220108094808

Hyzmatdan soň hiç haçan senagat robotlaryny ulanmadyk bolsaňyz we ulanyş wagtyňyzdaky meseleleri çözseňizem, amaly öwrenmäge kömek ederis.

Ilki bilen, käbir robot maglumatlaryna düşünmäge kömek etmek üçin degişli gollanmalary hödürläris.

Ikinjiden, öwrediji wideolaryň bir toparyny hödürläris.Bu wideolary simden, ýönekeý programmirlemekden çylşyrymly programmalary tamamlamak üçin ädimme-ädim yzarlap bilersiňiz.Düwürtikli ýagdaýda size kömek etmegiň iň täsirli usulydyr.

Iň soňkusy, 20-den gowrak tehnik bilen onlaýn hyzmat ederis.Soraglaryňyz bar bolsa, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz we derrew size kömek ederis.

Sorag-jogap

1. S: Robot dürli talaplary nädip kanagatlandyrýar?

J: Robot, ahyrky okuna dürli gysgyçlar gurup, dürli funksiýalary amala aşyrýar.

2. S: Roboty nädip işledip bilerin?

J: Robot öwretmek arkaly işleýär, diňe maňlaýdaky programmany redaktirlemeli we robotyň awtomatiki işlemegi üçin ony işletmeli.

3. S: haýsy hyzmaty hödürläp bilersiňiz?

A. Programmalar, işlemek, saýlamak we ýerleşdirmek, reňklemek, palletizasiýa etmek, ýüklemek we düşürmek, polatlamak, kebşirlemek, plazma kesmek we ş.m.

4. S: Öz dolandyryş ulgamyňyz barmy?

J: Hawa, elbetde bar.Diňe dolandyryş ulgamymyz däl, robotyň iň möhüm bölegi, reduktor öndürilýär.Şol sebäpli iň bäsdeş bahamyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň