CNC torna enjamy üçin roboty ýüklemek we düşürmek

Gysga düşündiriş:

HY1020A-168, CNC maşynyny ýüklemek we düşürmek üçin niýetlenendir, 20 kilogram agyrlyk we 1680mm goluň ýetmegi sebäpli köp ýagdaýlarda ulanylyp bilner.
aşakdaky ýaly aýratynlyklary bar:
- Gowy ulanylyşy: işlemek, palletizasiýa etmek, ýüklemek we düşürmek üçin ulanylyp bilner
-Big aralygy: 1680mm
Ulanylýan ýük: 20kg
- Gowy baha we hil


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Loading and unloading robot

Haryt bilen tanyşlyk

HY1020A-168, esasan, ýüklemek we düşürmek üçin ulanylýan 6 okly robot.San dolandyryş ulgamy tarapyndan dolandyrylýan mehaniki gol.Her bir bogunyň rul hereketlendirijisine we burçuna gözegçilik edýän we buýrugy aşaky enjama iberýän adam-kompýuter özara täsir interfeýsiniň kömegi bilen HY1020A-168 roboty awtomatiki ýüklemek we düşürmek boýunça birnäçe işi tamamlar.El bilen ýüklemek we düşürmek amallaryny çalşyp, netijeli awtomatiki ýüklemek we düşürmek ulgamyny döredip biler.
Örän täsirli awtomatiki robot hökmünde HY1020A-168, durnukly, ygtybarly we üznüksiz işlemek, ýokary takyk ýerleşiş, çalt işlemek we gysmak, iş wagtyny gysgaltmak ýaly häsiýetlere eýedir.Producteke-täk önüm öndürmegiň takyklygyny ýokarlandyryp, köpçülikleýin önümçiligiň netijeliligini çaltlaşdyryp we täze meselelere we täze önümlere uýgunlaşmak üçin çalt we çeýe bolup biler, eltip bermegi gysgaldyp biler.
Plasma-cutting-robot

ÖNÜMLER PARAMETERI we Maglumatlary

 

Ok MAWL Positionerleşýän ýeriň gaýtalanmagy Kuwwatlylygy Işleýiş gurşawy Agramy Gurnama IP derejesi
6 20KG ± 0.08mm 8.0KVA 0-45 ℃ 20-80% RH (aýaz ýok) 330KG Ounder, götermek IP54 / IP65 (bel)
  J1 J2 J3 J4 J5 J6  
Hereketiň gerimi ± 170 ° + 80 ° ~ -150 ° + 95 ° ~ -72 ° ± 170 ° ± 120 ° ± 360 °  
Maksi tizligi 150 ° / s 140 ° / s 140 ° / s 173 ° / s 172 ° / s 332 ° / s  

 Iş aralygy

klgfd

Arza

1 robot works for 2 CNC machine

1-nji surat

Giriş

CNC maşyn ýüklemek we düşürmek programmasy

2-nji surat

Giriş

CNC torna enjamy üçin 20 kg robot

1 robot 2 CNC machine

HY1020-200 for loading and unloading application CNC machine

1-nji surat

Giriş

CNC enjamy üçin programma ýüklemek we düşürmek

ÜPJÜNÇILIK WE GÖRNÜŞ

“Yunhua” kompaniýasy müşderilere dürli eltiş şertleri hödürläp biler.Müşderiler gyssagly ileri tutulýan ugur boýunça deňizde ýa-da howa arkaly ugratma ýoluny saýlap bilerler.“YOO HEART” gaplaýyş gaplary deňiz we howa ýük talaplaryny kanagatlandyryp biler.PL ýaly ähli faýllary, gelip çykyş şahadatnamasyny, faktura we beýleki faýllary taýýarlarys.Esasy iş, her bir robotyň 40 iş gününde hiç hili päsgelçiliksiz müşderileriň portuna eltilip bilinjekdigine göz ýetirýän bir işçi bar.

20kg 6 axis robot ready for packing

Packing

packed robot ready for delivery

Satuw hyzmatyndan soň
Her bir müşderi YOO HEART robotyny satyn almazdan ozal gowy bilmelidir.Müşderilerde bir YOO HEART roboty bar bolsa, olaryň işgäri Yunhua zawodynda 3-5 gün mugt okuw geçirer.“Wechat” topary ýa-da “WhatsApp” topary bolar, satuw hyzmatyndan, elektrik, gaty enjamlar, programma üpjünçiligi we ş.m. üçin jogapkär tehniklerimiz girer. Bir mesele iki gezek ýüze çyksa, tehnikimiz meseläni çözmek üçin müşderi kompaniýasyna barar. .

FQA
1-nji sorag. Bu robot näme üçin ulanylýar?
A.Robotik ýüklemek we düşürmek maşyn gurallary üçin ýasalýar.Önümçilik liniýasyny iş böleklerine ýüklemek we düşürmek, iş tertibini öwürmek we şuňa meňzeşler.

2-nji sorag. Robotyň ýüklenmegi we düşürilmegi barada näme aýdyp bilersiňiz?
A. Robot ýüklemek we düşürmek, öndürijiligi ýokarlandyryp biler, robot adaty usuldan maşyn önümçiligini 20% -e çenli ýokarlandyrar.

3-nji sorag. Roboty ýüklemek we düşürmek görüş datçigi bilen utgaşyp bilermi?
A.Wision guşak konweýerinde ýa-da paletde bölekleri tapmak üçin ulanylyp bilner.Bu, YOO HEART robotyny gaty gowy bilýändigiňize esaslanýar.

4-nji sorag. Roboty ýüklemek we düşürmek üçin näçe ýük götermeli?
A. Roboty ýüklemek we düşürmek, roboty saýlamak we ýerleşdirmek, bu iş üçin 3 kg-dan 165 kilograma çenli YOO HEART roboty ulanylyp bilner.10kg we 20kg ýygy-ýygydan ulanylýar.

5-nji sorag. Näme üçin CNC maşynlarym üçin ýüklemek we düşürmek robotyny ulanmaly?
A.Bu senagat awtomatlaşdyryş robotlary önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp biler.Robotlaşdyrylan maşyn bilen iýmitlendirmek öndürijiligi ýokarlandyrar we has höweslendiriji we öndürijilikli iş üçin mugt hünärli işçiler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň