Biz hakda

3

“Anhui Yunhua” intellektual enjamlar kompaniýasy (gysgaça “Yunhua”)

“Anhui Yunhua Intelligent Equipment Company” (gysgaça “Yunhua”) önümçilik robotlarynyň dürli funksiýalaryny satýan tehnologiýa öndürýän kompaniýa bolup, gözleg we ösüş önümidir.YOOHEART ilkinji içerki robot markasy, ilkinji OEM üpjün edijisi.

YOOHEART roboty esasy önümimizdir

YOOHEART roboty esasy önümimizdir.Professional robot bedeni we R&D önümçilik kärhanasy hökmünde YOOHEART roboty biziň ajaýyp we ajaýyp toparymyzdan durýar.“YOOHEART” robotynyň ýokary çykdajyly gatnaşygy bar, müşderilere kebşirlemek, üwemek, işlemek, möhürlemek we senagat robotlarynyň beýleki dürli funksiýalary bilen üpjün edip biler.

Kompaniýanyň artykmaçlygy

Yunhua, Anhui welaýatynyň Suançeng şäherinde ýerleşýär, Suançeng Anhui-iň günorta transport merkezi, Anhui-Jiangxi, Şuanhang demir ýol çatrygy, amatly transport.Günortada Huangshan, Şanhaý, Hangzhou we gündogarda beýleki metropollar bar, şonuň üçin kompaniýamyz has ýokary geografiki ýerleşişe eýe.Kompaniýanyň enjam konfigurasiýasy Hytaýyň birinji synpydyr.Coreadro tehnologiýasyny siňdirýäris we robotyň çaknyşmagyna garşy tehnologiýa we beýleki patentlere goşmaça zawodyň robot ýadro bölegini özbaşdak ösdürýäris - RV yza çekiji.

Önümlerimiz

“Yunhua” kiçi we orta göwrümli önümçilik kärhanalary üçin ýokary derejeli senagat robot önümlerini köp ýyllap üpjün etmegi, awtomatlaşdyrmagyň derejesini ýokarlandyrmagy we zähmet we toplumlaýyn önümçilik çykdajylaryny azaltmagy maksat edinýär.Mundan başga-da, önümlerimizi satyn alýan her bir müşderiniň gowy tejribe gazanyp biljekdigini üpjün etmek üçin müşderilere zerurlyklaryna görä aýratynlaşdyrylan hyzmatlary, tehniki taýýarlygy we satuwdan soň gowy hyzmaty berip bileris.
YOOHEART markasy bolan “Yunhua” robotyny kebşirlemek, işlemek, palletirlemek, reňklemek, ýüklemek we düşürmek, gurnamak we ş.m. ulanyp bolýar. Robot awtomatlaşdyryş çözgütlerini doly üpjün edip biljek öz taslama toparymyz bar.

Biziň maksadymyz, her bir zawodda ulanyjylar we jemgyýet üçin has köp gymmatlyk döretmek üçin robotlary ulanmak! Siziň saparyňyza we hyzmatdaşlygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, iň ygtybarly hyzmatdaşyňyz bolarys.

Bu pudakda güýçli tehniki toparymyz bar, onlarça ýyllyk hünär tejribesi, ajaýyp dizaýn derejesi, ýokary hilli ýokary öndürijilikli enjam enjamlaryny döretmek.
Kompaniýa öňdebaryjy dizaýn ulgamlaryny we ösen ISO9001 2000 halkara hil dolandyryş ulgamyny dolandyrmagy ulanýar.
Kompaniýa ýokary öndürijilikli enjamlar, güýçli tehniki güýç, güýçli ösüş mümkinçilikleri, gowy tehniki hyzmatlar öndürmekde ýöriteleşendir.
Önümleriň hilini dowam etdirýäris we ähli görnüşleri öndürmäge ygrarly önümçilik proseslerine berk gözegçilik edýäris.
Öz tehnikimiz we nusga alma otagymyz bar, olar ýakyn wagtda nusgalary berip bilerler.
Elmydama müşderä täze matany teklip edýäris.we täze ösüşde ylham bermek üçin müşderilere degişli täze stilleri maslahat beriň.
Müşderiler üçin köp wagt we çykdajy tygşytlap bilýän öz dizaýn toparymyz bar.
Uzak möhletli we ygtybarly üpjünçilik zynjyry bilen, müşderiler üçin töwekgelçilikleri we aksiýalary azaltmak üçin kiçi sargytlary we ýokary hilli ýokary sargytlary çalt ýerine ýetirip bileris.
Önümlerimizde köp sanly şahamçalary we distribýutorlary gurup bilmek üçin ýokary hilli we karz bar.
Öň satuwdan ýa-da satuwdan soň bolsun, önümlerimizi has çalt habar bermek we ulanmak üçin size iň gowy hyzmat bereris.