Press Machine üçin möhürleme roboty

Gysga düşündiriş:

HY1003A-098 iň ykjam 6 “Axis” işleýän robot, ony saýlamak we ýerleşdirmek, ownuk bölekleri paletizasiýa we peseltmek, kiçijik CNC maşynyny ýüklemek we düşürmek we ş.m. ulanyp bolýar.
aşakdaky ýaly aýratynlyklary bar:
ýeňil agram: bary-ýogy 63kg;
-Big ululygy: 980mm;
- Çalt tizlik
- Ykjam we çeýe


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş
Iň çalt, ykjam we çeýe möhürleme robotlarynyň biri hökmünde HY 1003A-098 birneme uzyn golly, ýöne kiçi agramly köp programmany kanagatlandyryp biler.Elmydama gaty ownuk bölekler üçin ulanylar.CNC möhürleme enjamy bilen doly sinergiýa edip bilýän signallar alyş-çalşygy arkaly möhürleme enjamy bilen birigip bilersiňiz
Tehnologiýa maglumatlary:

Ok Iň ýokary ýük Gaýtalama Potensial Daşky gurşaw Agramy Gurnama IP derejesi
6 3KG ± 0.03 1.6kwa 0-45 hum Çyglylyk ýok 63 kg / Er / diwar / potolok IP65
Hereket aralygy J1 J2 J3 J4 J5 J6
± 170 ° + 60 ° ~ -150 ° + 205 ° ~ -50 ° ± 130 ° ± 125 ° ± 360 °
Iň ýokary tizlik J1 J2 J3 J4 J5 J6
145 ° / S. 133 ° / S. 140 ° / S. 172 ° / S. 172 °? S. 210 ° / S.

Iş aralygy

ggdsg
Eltip bermek we ibermek
“Yunhua” kompaniýasy müşderilere dürli eltiş şertleri hödürläp biler.Müşderiler gyssagly ileri tutulýan ugur boýunça deňizde ýa-da howa arkaly ugratma ýoluny saýlap bilerler.“YOO HEART” gaplaýyş gaplary deňiz we howa ýük talaplaryny kanagatlandyryp biler.PL ýaly ähli faýllary, gelip çykyş şahadatnamasyny, faktura we beýleki faýllary taýýarlarys.Esasy iş, her bir robotyň 40 iş gününde hiç hili päsgelçiliksiz müşderileriň portuna eltilip bilinjekdigine göz ýetirýän bir işçi bar.

Satuw hyzmatyndan soň
Her bir müşderi YOO HEART robotyny satyn almazdan ozal gowy bilmelidir.Müşderilerde bir YOO HEART roboty bar bolsa, olaryň işgäri Yunhua zawodynda 3-5 gün mugt okuw geçirer.“Wechat” topary ýa-da “WhatsApp” topary bolar, satuw hyzmatyndan, elektrik, gaty enjamlar, programma üpjünçiligi we ş.m. üçin jogapkär tehniklerimiz girer. Bir mesele iki gezek ýüze çyksa, tehnikimiz meseläni çözmek üçin müşderi kompaniýasyna barar. .

Sorag-jogap
1-nji sorag.Marka üçin ähli çözgütleri hödürleýärsiňizmi?
J: Hawa, biziň taslama toparymyz bar we çözgütleri edip bileris.Youröne siziň ýurduňyzda aýratyn hyzmatdaşlarymyz bar bolsa, muny etmäge kömek ederler.

2-nji sorag.Arza möhürlemek üçin okuw hakda
J: Ilki bilen robotymyzy doly öwrenmek üçin zawodymyza gelip bilersiňiz, 3 ~ 5 gün mugt okuw geçirersiňiz.
Zawodyňyza adam gerek bolsa, ähli çykdajylar size düşer.Yoururduňyzdaky hyzmatdaşymyz size muny etmäge kömek edip bilermi?

3-nji sorag.Marka üçin dogry modeli nädip saýlamaly?
A. ilki bilen bir önümiň uly topary bar, soňra önümiň agramyna görä robot ýüküni saýlaýar.

4-nji sorag.möhür basmak taslamasyna başlamak islesem, amal näme?
A. Zawodlarda şuňa meňzeş talaplar köp, önüm baradaky maglumatlary we möhürleme maglumatlary bilmeli bolarsyňyz.Baha bermek üçin toparymyz bar.Bahalandyryşdan geçensoň, çözgüt taparys, soň teklip paýlaşarys we önümçilige başlarys.

5-nji sorag.Diňe möhür basmak üçin aýratyn dileri edip bilerinmi?
J, hawa, edip bilersiňiz,


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň