Tigir bilen iýmitlendiriji bilen kebşirleýji robot

Gysga düşündiriş:

HY1006A-200 Bingo Tig kebşirleýiş çeşmesini birleşdirýär
- gowşurmazdan ozal synagdan geçirildi
- frequokary ýygylykly päsgelçilikleriň doly öňüni almak bilen
- Synag wideo berildi
- Gowy kebşirleýiş


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

2meter welding robot

Haryt bilen tanyşlyk

Mig kebşirlemesi simli iýmitlendirijiniň üznüksiz eredilen metal hödürläp bilýändigi sebäpli galyň plastinkany dolduryp biljekdigini bilmelisiňiz.TIG kebşirlemek hakda näme?Diňe öz-özüni birleşdirmek kebşirlemekde ulanylýarmy?“Yooheart”, “Yunhua” tehnikleriniň uly tagallasy bilen doldurgyçly TIG kebşirleme robotyny hödürläp biler.Müşderi TIG kebşirlemek bilen biraz galyň plastinkany kebşirlemek islese hakykatdanam gowy çözgüt.
https://cdn.globalso.com/yooheart-robot/Tig-welding-robot-self-fusion.png

ÖNÜMLER PARAMETERI we Maglumatlary

图片4

Dolduryjy bilen TIG kebşirleýiş roboty barada käbir maglumatlary şu ýerde paýlaşyp bilersiňiz.TIG kebşirleýiş robotynyň esasy daşy fakeldir, simiň gönüden-göni arka zonasyna iýmitlenmegine mümkinçilik berýän aýratyn konfigurasiýa bar, bu ýerde suwuklygyň yzygiderli geçmegine sebäp bolýar.Bu konfigurasiýa, umumy ölçegleriň peselmeginiň artykmaçlygyny we çylşyrymly geometriýalary robot bilen kebşirlemek üçin fakeliň has elýeterliligini hödürleýär.Indi kebşirleýiş simini fakeliň we kebşirlemegiň birleşmesine gönükdirmek we ugrukdyrmak zerurlygy ýok.Robot simli iýmitlendirijiniň işlemegine gözegçilik etmek üçin daşarky PLC bilen aragatnaşyk gurup biler.

Arza

Tig-welding-robot-for-stainless-steel1

1-nji surat

Giriş

Poslamaýan polatdan kebşirlemek üçin gaplaň kebşirleme roboty

HY1006A-145 roboty, ýokary ýygylykly päsgelçilikleriň öňüni almak bilen, “Bingo Tig” kebşirleýiş güýji çeşmesini birleşdirýär.

2-nji surat

Giriş

Tigir kebşirleme

Pulse Tig kebşirlemek, Sim iýmitlendirijisi bilen poslamaýan polatdan ýasalan

Tig-welding-performance-with-wire-filler
Tig-welding-torch-with-wire-filler

3-nji surat

Giriş

Tigir iýmitlendiriji bilen gaplaň kebşirleýiş fakeli

“Yooheart” roboty Tig kebşirleýiş çeşmesini, öz-özüni birleşdirmegi we sim doldurgyjyny birleşdirip biler.

ÜPJÜNÇILIK WE GÖRNÜŞ

“Yunhua” kompaniýasy müşderilere dürli eltiş şertleri hödürläp biler.Müşderiler gyssagly ileri tutulýan ugur boýunça deňizde ýa-da howa arkaly ugratma ýoluny saýlap bilerler.“Yooheart” robot gaplaýyş gaplary deňiz we howa ýük talaplaryny kanagatlandyryp biler.PL ýaly ähli faýllary, gelip çykyş şahadatnamasyny, faktura we beýleki faýllary taýýarlarys.Esasy iş, her bir robotyň 40 iş gününde hiç hili päsgelçiliksiz müşderileriň portuna eltilip bilinjekdigine göz ýetirýän işçi bar.

Delivery and shipment3
tig-welding-robot-with-wire-feeder-carton
truck delivery from factory to final customer

Satuw hyzmatyndan soň
“Yunhua” kompaniýasy müşderilere dürli eltiş şertleri hödürläp biler.Müşderiler gyssagly ileri tutulýan ugur boýunça deňizde ýa-da howa arkaly ugratma ýoluny saýlap bilerler.“Yooheart” robot gaplaýyş gaplary deňiz we howa ýük talaplaryny kanagatlandyryp biler.PL ýaly ähli faýllary, gelip çykyş şahadatnamasyny, faktura we beýleki faýllary taýýarlarys.Esasy iş, her bir robotyň 40 iş gününde hiç hili päsgelçiliksiz müşderileriň portuna eltilip bilinjekdigine göz ýetirýän işçi bar.

FQA
S: TIG kebşirlemesini ulananyňyzda güýç çeşmesini nädip düzmeli?

Kebşirleýiş enjamyňyz DCEN-e (göni tok elektrod negatiw) sazlanmalydyr, kebşirlemeli islendik iş bölegi üçin göni polýarlyk diýlip hem bilinýär, materiallar alýumin ýa-da magniý bolmasa.Häzirki wagtda inwertorlarda gurlan ýokary ýygylyk başlamaly.Poçta akymy azyndan 10 sekuntda kesgitlenmeli.A / C bar bolsa, DCEN bilen gabat gelýän deslapky sazlama düzüldi.Kontaktory we amper wyklýuçatellerini uzakdaky sazlamalara düzüň.Kebşirlemeli material alýumin polýarlygy A / C, A / C balansy takmynan 7, ýokary ýygylykly üpjünçilik üznüksiz bolmaly.

S: TIG kebşirleme wagtynda galkany gazy nädip düzmeli?

TIG kebşirlemek, kebşirleýiş meýdanyny hapalanmakdan goramak üçin inert gazyny ulanýar.Şeýlelik bilen bu inert gazy goraýjy gaz hökmünde hem aýdylýar.Hli halatlarda argon bolmaly we neon ýa-da ksenon we ş.m. ýaly inert gazy ýok, esasanam TIG kebşirlemeli bolsa.Ony 15 cfh töweregi düzmeli.Alýuminini kebşirlemek üçin diňe argon we geliý kombinasiýasyny ulanyp bilersiňiz.

S: TIG kebşirleýiş fakelini nädip saýlamaly?

Fakel ulanyp boljak köp dürli.Emma sowadyş usulyna görä, howany sowadýan TIG fakeli we suw sowadyjy TIG fakeli bar.Şeýle hem, Ampere başgaça bolar, käbiri 250AMP göterip biler, käbiri diňe 100AMP göterip biler.

S: Suw sowadyjy TIG fakelini we howany sowadýan TIG fakelini haçan saýlamaly?

Kebşirlemek üçin köp mukdarda bölek bar bolsa, suw sowadyjy TIG fakelini saýlamaly.Airöne howa sowadyjy TIG fakeli, bölekleriňiz gaty az bolsa gowy saýlanar.
Kebşirlemek üçin galyň bölekleriňiz bar bolsa, suw sowadyjy TIG fakeli howany sowadýan TIG fakelinden has gowudyr.

S: Volfram elektrody ähli programmalar üçin ulanylýarmy?

, Ok, TIG kebşirlemek üçin TIG kebşirlemek üçin ulanýan elektrodlaryňyzyň wolfram elementinden edilmelidigine düşünilýär.It'söne bu bir wolfram elektrodyny ähli programmalar üçin ulanyp boljakdygyny aňlatmaýar.Dürli materiallara görä dürli wolfram elektrodyny saýlamaly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň