6 DOF 165kg ýük göteriji robot palletizator

Gysga düşündiriş:

Ykjam dizaýn ulgamy, bar bolan önümçilik giňişligine birleşdirmäge mümkinçilik berýär, iň az päsgelçilik bilen gurnamaga we işe girizmäge mümkinçilik berýär.
Aşakdaky ýaly aýratynlyklary bar:
- Az zähmet çykdajylary
- ýokary öndürijilik
Zyýan derejesi pes
- Sagdyn we howpsuzlygy gowulandyrdy


 • Goluň uzynlygy:2900mm
 • Payük ýüklemesi:165 kg
 • Programmalar:Palletizasiýa we peseltmek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Palletizasiýa üçin çözgütler

  Uly ýük göteriji palletizasiýa roboty bilen 6 ok

  “Yooheart Robot”, zähmeti we el bilen işlemegi azaltmak bilen bir hatarda önümleriň köpüsini netijeli we takyk palletizasiýa etmek üçin çeýeligi üpjün edýär.

  Ykjam dizaýn ulgamy iň az päsgelçilik bilen gurnamaga we işe girizmäge mümkinçilik berýän bar bolan önümçilik giňişligiňize birleşdirmäge mümkinçilik berýär.

  HY1165A-290 palet nagşynyň gaýtalanmagyny üpjün edýär we önümçilik liniýasynyň operatory bilen palletizanyň gaýtalanýan hereketi bilen baglanyşykly el bilen edilýän şikesleri azaldýar.

  Çyzygyňyzyň öňündäki önümi peseldýärsiňizmi ýa-da aşaky akymda palletizasiýa edýärsiňizmi, Honyen ýokary wezipe we çalt aýlaw wagtlaryny üpjün etmek üçin döredilen we gurlan robotlaryň doly hataryny hödürleýär.Honyen robotlary 10 ýyl bäri çylşyrymly we adaty amallary çözýär.Doly gatlagy ýa-da aýratyn gutulary, sumkalary, gapaklary ýa-da deprekleri paletleşdirýärsiňizmi, ulgamlarymyz çalt, durnukly we ygtybarly.

   

  Robot ulgamyny paletleşdirmek

  Köp funksiýaly we köpugurly. interfeýsler we energiýa üpjünçiligi ulgamlary dürli funksiýalar bilen köpugurlylyk üçin niýetlenendir.

  Ykjam we ýönekeý dizaýn: Palletizasiýa edýän robotlaryň ykjam we tertipli dizaýny, bar bolan ulgamlara çalt we aňsat birleşmäge mümkinçilik berýär.Pleönekeý dizaýnlar täsirli ulanyp boljak iş ýerini giňeldýär we innowasiýa iş stansiýasy düşünjelerine mümkinçilik berýär.

  Iň az hyzmat: Paletizasiýa edýän robotlaryň ähli bölekleri pes köýnekli otlylar bilen enjamlaşdyrylandyr.ösen we ygtybarly dizaýn gaty uzak aralyk aralyklaryny döredýär

   

  Tehnologiýa parametrleri

  Ok
  Loadüklemek
  Gaýtalama
  Potensial
  Daşky gurşaw
  Agramy
  Gurnama
  6
  165KG
  ± 0.08mm
  10KVA
  0-45 ℃ 20-80% RH (Forsting ýok)
  1800KG
  Ounder
  Hereket aralygy J1
  J2
  J3
  J4
  J5
  J6
  IP derejesi
  ± 170º
  + 78º ~ -38º
  + 0º ~ + 60º
  ± 220º
  + 125º
  ± 360º
  IP54 / IP65 (bilek)
  Iň ýokary tizlik J1
  J2
  J3
  J4
  J5
  J6
   
  70º / s
  82º / s
  82º / s
  134º / s
  77º / s
  120º / s

  Esasy bölekler

  Highhli ýokary hilli önümler

  RV reduktor

  1. Guty korpusy, RV seriýaly reduktoryň ähli garnituralarynyň esasyny düzýär.Kesgitli ştat ulgamynyň böleklerini goldaýan, geçiriji garnituralaryň dogry otnositel ýagdaýyny üpjün edýän we RV reduktorynda işleýän ýükleri goldaýan möhüm garnitura.
  2. Gurçuk dişli enjamynyň esasy wezipesi, biri-birine bagly iki şahanyň arasynda hereketi we güýji geçirmekdir, podşipnik bilen miliň esasy wezipesi güýji geçirmek, işlemek we netijeliligi ýokarlandyrmakdyr.

   

  Servo Motor

  100-den gowrak özbaşdak intellektual eýeçilik hukugy bolan Ruking, dünýäniň 50-den gowrak sebitini öz içine alýan 100-den gowrak hyzmatdaşy bar.Topar dünýä derejesindäki R&D ulgamyny kabul edýär we ISO9000 we ISO / TS16949 hil ulgamyna eýe.

  Dolandyryş ulgamy

  1. USB funksiýasy goldanýar: maglumatlary geçirmegi ýönekeýleşdirmek; ulgamy çalt täzelemek we hyzmat etmek

  2. El gutusynyň we öý eýesiniň toplumlaýyn dizaýny , Lighteňil agram elektrik şkafynyň ýerini tygşytlaýar.LNC ýokary ýylylyk ýaýradyjy özbaşdak çip ulanyň

  3. Yzky magnit sorujy dizaýn, maýatnik islendik ýagdaýy ýerleşdirýär we goldawy gurmagyň zerurlygy ýok .Bu çykdajy we amatly

  Robot bedeni

  “Yooheart Robot” gelýän ähli bölekleri barlar we takyklyk zerurlygy 0.01mm.Diňe talaplara laýyk gelýän robot korpusynyň gurnamalary indiki baglanyşyga girer.

  DETAIL SHOW

  Hil karar berildi

  Iň ýokary takyklyk

  1. Robot çydamly we 24 sagatlap üznüksiz işläp bilýär, bu bolsa önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar

  2. 5/6 okly hereketlendiriji, enjamlara we iş böleklerine gereksiz päsgelçiliklerden gaça durup, goluň içinde gizlenýär.

  01
  02

  Iň ýokary hil

  1. Robot enjamlary gurluşynda ýönekeý, saklamak aňsat we has tygşytly

  2. speedokary tizlik we durnuklylyk, takyk ýol, dürli palletizasiýa çözgütleriniň ajaýyp işlenmegi

  Ykjam

  Uly kuwwatly serw motor

  ISO9001 we CE şahadatnamasy

  03
  04

  Iň ýokary takyklyk

  Gowy hil we berk dizaýn

  Paletizasiýa üçin çalt tizlik

  Goýmalar görkez

  Nebit deprek Palletizasiýa ulgamy

  Iýmit sebetleri Robot palletizasiýa ulgamy

  Robot palletizasiýa programmasy

  Näme üçin bizi saýlaýar?

  Öndürijiligiň hil prosesi

  Palletizasiýa roboty

  HY1165A-290, 6 okly robotyň iň uly ýük göterijisi, Şeýle hem, uly ýükli bir topar robot markasy.Bu model, oňat netijelilik we durnukly öndürijilik bilen palletzing, depalletzing, ýüklemek we düşürmek üçin ulanylyp bilner.

   

  Satuw hyzmatyndan soň

  Her bir müşderi YOOHEART robotyny satyn almazdan ozal gowy bilmelidir.Müşderilerde bir YOOHEART roboty bolansoň, olaryň işgäri YOOHEART zawodynda 3-5 gün mugt okuw geçirer.Wechat topary ýa-da whatsapp topary bolar, satuw hyzmatyndan soň elektrik, gaty enjamlar, programma üpjünçiligi we ş.m. jogapkär tehniklerimiz girer. Bir mesele iki gezek ýüze çyksa, tehnikimiz meseläni çözmek üçin müşderi kompaniýasyna barar. .

  Satuw hyzmatyndan soň

  “Yooheart” robotynyň hemmesi eksport gaplaýyş talaplaryna berk laýyk geler.

   

   

   

  KERTIFIKASI .A

  Resmi kepillendirilen hil kepilligi

  FQA

  S: Palletzing robotynyň ýük göterijiligi barada näme aýdyp bilersiňiz?

  J: Bizde 5, 10, 20kg 50kg, 165kg agyrlyk bar, has uly ýük gerek bolsa, ýasap bileris.

  S: Gol gurallarynyň ujuny özüm düzmelimi?

  J: Bu robotyň tutuş meýilnamasy bar, tutawaçlary özüňiz taýýarlamagyňyz gowy zat däl, sebäbi robot bilen hyzmatdaşlyk etmeli.

  S: Robot näçe wagtlap hyzmat edip biler?

  A. Dizaýnyň ulanylyş ýyly 10 ýyl.gowy saklap bilýän bolsaňyz we hemişe ulanyş barada alada edip bilseňiz, uzak ömür sürer.

  S: Kepillik möhleti gutaranda, bize hyzmat hödürläp bilersiňizmi?

  A. Elbetde, size kömek ederis.Şeýle hem, roboty nädip saklamalydygyny bilmek üçin gollanmalarymyz bolar.gönüden-göni hyzmatymyz gerek bolsa, bölekleriňiz üçin pul tölemeli.

  S: Kepillik näçe wagt?

  A. Robot korpusy, kepillik üçin 18 aý bar, elektrik bölekleri 1 ýyl kepillik.

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň