Palletizasiýa roboty we Depalletizasiýa roboty

Gysga düşündiriş:

HY1165B-315 eserleri palletirlemek we peseltmek üçin niýetlenendir, kerpiç, tüwi, organiki dökün, çüýşeli içgi we ş.m.
aşakdaky ýaly aýratynlyklary bar:
-Big goluň ýetişmegi: 3150mm;
-Big ýük: 165kg;
- Durnukly we çydamly;
-Eňil programma we hyzmat etmek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Big-load-4-axis-palletizing-robot

Haryt bilen tanyşlyk

HY1165B-315 esasan palletizasiýa üçin ulanylýan 4 okly robot.işiň awtomatiki ýerine ýetirilmegi üçin ulanylýan maşyn enjamy, deslapky düzülen programma boýunça obýektleri paletlere konteýnerlere awtomatiki ýerleşdirip bilýär, birnäçe gatlakda saklap bilýär, soňra bolsa forkliftleri ammarlara ammarlara daşamagy ýeňilleşdirýär. .Onuň maksady, adam paletizasiýasyna kömek etmek ýa-da çalyşmak.
Ulanyjylar harytlary palletizasiýa etmek üçin ýönekeý ulgam arkaly işledip bilerler, şeýle etmek bilen ulanyjylara ammar giňişligini we adam resurslaryny tygşytlamaga kömek etmän, eýsem palletizasiýa netijeliligini ýokarlandyryp, harytlary has tertipli edýär.
https://cdn.globalso.com/yooheart-robot/Cheap-big-load-industrial-robot.png

ÖNÜMLER PARAMETERI we Maglumatlary

 

xis MAWL Positionerleşýän ýeriň gaýtalanmagy Kuwwatlylygy Işleýiş gurşawy Agramy Gurnama
4 165 KG ± 2mm 10KVA 0-45 ℃ 1500KG toprak
Hereket aralygy J1 J2 J3 J4 IP derejesi IP54 / IP65 (bel)
  ± 180 ° + 5 ° ~ 130 ° + 15 ° ~ -60 ° ± 360 °    
Iň ýokary tizlik 70 ° / s 82 ° / s 82 ° / s 200 ° / s  

 Iş aralygy

HY1165B-315

Arza

Rice handling application with big payload

1-nji surat

Giriş

Uly ýük bilen tüwi işlemek programmasy

2-nji surat

Giriş

Tüwi ýygnamak programmasy

165kg Rice palletizing

165kg  Cartons palletizing

1-nji surat

Giriş

Multfilmler

ÜPJÜNÇILIK WE GÖRNÜŞ

“Yunhua” kompaniýasy müşderilere dürli eltiş şertleri hödürläp biler.Müşderiler gyssagly ileri tutulýan ugur boýunça deňizde ýa-da howa arkaly ugratma ýoluny saýlap bilerler.“YOOHEART” gaplaýyş gaplary deňiz we howa ýük talaplaryny kanagatlandyryp biler.PL ýaly ähli faýllary, gelip çykyş şahadatnamasyny, faktura we beýleki faýllary taýýarlarys.Esasy iş, her bir robotyň 40 iş gününde hiç hili päsgelçiliksiz müşderileriň portuna eltilip bilinjekdigine göz ýetirýän işçi bar.

Packing

packing and delivery site

truck delivery from factory to final customer

Satuw hyzmatyndan soň
Her bir müşderi YOO HEART robotyny satyn almazdan ozal gowy bilmelidir.Müşderilerde bir YOO HEART roboty bar bolsa, olaryň işgäri Yunhua zawodynda 3-5 gün mugt okuw geçirer.“Wechat” topary ýa-da “WhatsApp” topary bolar, satuw hyzmatyndan soň, elektrik, gaty enjamlar, programma üpjünçiligi we ş.m. jogapkär tehniklerimiz girer. Bir mesele iki gezek ýüze çyksa, tehnikimiz meseläni çözmek üçin müşderi kompaniýasyna barar. .

FQA

1-nji sorag. Robot palletizatorynyň bahasy beýleki alternatiwalar bilen nädip deňeşdirilýär?

AA robot palletizator, bir önümiň gaty palletizasiýa ulgamyndan has gymmat, ýöne köp sanly infediýaly uly palletizordan has arzan.Robot palletizasiýasy iň ýönekeý görnüşinde 10K dollardan robot korpusy üçin 30K + aralygynda bolup biler.

2-nji sorag. Palletizasiýa üçin “End-of-Arm-Tooling” (EOAT) haýsy görnüşleri ulanylýar?

A.Her biriniň aýratyn ulanylyşy bilen birnäçe EOAT warianty bar.Wakuum käseleri ýa-da ýassyklar, köplenç ýapyk ýokarky gaplar we gaplar üçin ulanylýar.Açyk gurallar ýa-da gysgyç gurallary we gysgyç gurallary, köplenç açyk ýokarky gaplar ýa-da gaplar üçin ulanylýar.Barmaklary göterýän sumka guraly we tamp, köplenç 20-100 # aralykda uly sumkalar üçin ulanylýar.Täsin görnüşli bölekler, adatça gysgyç guraly bilen alynýar.

3-nji sorag. Palletizasiýa edýän robot näme?
A. Dükanyňyzy paletizasiýa roboty bilen awtomatlaşdyryp, ýüklemek we düşürmek amallaryňyzyň yzygiderliligini artdyryp bilersiňiz.

4-nji sorag: Japanaponiýa we Europeewropa markasy roboty bilen gürleşende YOO HEART näme?
A.Biziň entek gaty uzyn ýolumyz bar, muny görmeli.Maksatly müşderimiz ABB, Funac, Kuka, kaaskawa, OTC ýaly meşhur markalara uly pul alyp bilmeýän kiçi we orta zawod.

5-nji sorag. Robot dolandyryş ulgamyňyzy nirede ulanyp bilerin?
A.Haýsy ýurtda?çuňňur mugt okuw üçin zawodymyza gelip bilersiňiz.Ora-da ýurduňyzdaky dilerlerimizden kömek sorap bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň