Boýag roboty

Gysga düşündiriş:

Iň ykjam 6 ok bilen işleýän robotyň biri hökmünde HY1010A-143 köp funksiýaly, Boýag, ownuk bölekleri palletizasiýa, ýüklemek we düşürmek funksiýalarynda ulanylyp bilner.
aşakdaky ýaly aýratynlyklary bar:
- Ykjam gurluş;
-Eňillik bilen saklamak;
-Eňil programma;
- Gowy baha we hil


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Painting robot

Haryt bilen tanyşlyk

HY1010A-143, dürli pudaklarda kiçi we orta bölekleri sepmekde giňden ulanylýan we müşderilere ykdysady, hünärli, ýokary hilli pürküji çözgüdi berýän 6 ok reňkli robot.Bedeniň kiçi göwrümi, oňat çeýeligi we köp taraplylygy, ýokary takyklygy, gysga urgy wagty bar.HY1010A-143, aýlanýan stol, slaýd stoly we konweýer zynjyr ulgamy ýaly köp sanly kömekçi enjam bilen aňsat birleşdirilip bilner.Durnuklylygy we boýag tehnologiýasyna laýyklykda HY1010A-143 boýagy ep-esli tygşytlap we boýagyň dikeliş tizligini ýokarlandyryp biler.
HY1010A-143, köp dilli goldaw ukybyna eýe bolan, täze tehnologiýa bilen ulanyjy üçin amatly interfeýs robot dolandyryş kabinetini üpjün edýän täze spreý öwrediji enjam bilen enjamlaşdyrylandyr.Ulanyjylar, aňsat we çalt işlemek üçin san görkezmek üçin el bilen ýa-da nokat bilen öwredip bilerler
https://cdn.globalso.com/yooheart-robot/Nut-assembly-robot.png

ÖNÜMLER PARAMETERI we Maglumatlary

Ok MAWL Positionerleşýän ýeriň gaýtalanmagy Kuwwatlylygy Işleýiş gurşawy Agramy Gurnama IP derejesi
6 10KG ± 0.06mm 3KVA 0-45 ℃ 170KG toprak IP54 / IP65 (bel)
Hereketiň gerimi J1 J2 J3 J4 J5 J6  
  ± 170 ° + 85 ° ~ -125 ° + 85 ° ~ -78 ° ± 170 ° + 115-140 ° ± 360 °  
Iň ýokary tizlik 180 ° / s 133 ° / s 140 ° / s 217 ° / s 172 ° / s 172 ° / s  

 Iş aralygy

bnvcnmbjhgf

Arza

Painting aluminum 2

1-nji surat

Giriş

Anti-statik geýim geýýän robot, alýuminiý guýma

2-nji surat

Giriş

Ownuk bölekleri boýamak üçin “Yooheart” roboty

Painting 6 axis 2

Fan painting 085

1-nji surat

Giriş

Janköýer reňklemek programmasy

Surat çekmek üçin HY1005A-085 robotyny ulanmak.

ÜPJÜNÇILIK WE GÖRNÜŞ

“Yunhua” kompaniýasy müşderilere dürli eltiş şertleri hödürläp biler.Müşderiler gyssagly ileri tutulýan ugur boýunça deňizde ýa-da howa arkaly ugratma ýoluny saýlap bilerler.“YOO HEART” gaplaýyş gaplary deňiz we howa ýük talaplaryny kanagatlandyryp biler.PL ýaly ähli faýllary, gelip çykyş şahadatnamasyny, faktura we beýleki faýllary taýýarlarys.Esasy iş, her bir robotyň 40 iş gününde hiç hili päsgelçiliksiz müşderileriň portuna eltilip bilinjekdigine göz ýetirýän bir işçi bar.

robot packed before delivery

packing and delivery site

truck delivery from factory to final customer

Satuw hyzmatyndan soň
Her bir müşderi YOO HEART robotyny satyn almazdan ozal gowy bilmelidir.Müşderilerde bir YOO HEART roboty bar bolsa, olaryň işgäri Yunhua zawodynda 3-5 gün mugt okuw geçirer.“Wechat” topary ýa-da “WhatsApp” topary bolar, satuw hyzmatyndan, elektrik, gaty enjamlar, programma üpjünçiligi we ş.m. üçin jogapkär tehniklerimiz girer. Bir mesele iki gezek ýüze çyksa, tehnikimiz meseläni çözmek üçin müşderi kompaniýasyna barar. .

FQA

1-nji sorag. Partlamaga garşy Boýag robotyny hödürläp bilersiňizmi?
A. Hytaýda partlama garşy robot hödürläp biljek marka ýok.Surat çekmek üçin hytaý markasy robotyny ulansaňyz, anti-statik eşikler geýilmelidir we robot diňe reňk maşynyna ýol we giriş signallaryny herekete getirip biler.

2-nji sorag. Anti-statik eşikler näme?Üpjün edip bilersiňizmi?
A. Statik garşy eşikler statiki elektrik togunyň öňüni alyp biler.Tingiwopis döwründe ýangyna sebäp boljak uçgun ýaly käbir ýagdaýlar bolup biler, bu eşik uçgunlaryň öňüni alyp biler.

3-nji sorag. Surat çekmek robotyna görüş barlaglaryny gurup bilersiňizmi?
A. simpleönekeý programma üçin görüş barlagy gowy.

4-nji sorag. Surat çekmek üçin doly çözgüt hödürläp bilersiňizmi?
A. Adatça integratorymyz muny eder, robot öndürijisi üçin, boýag maşynyny we birikdirilen roboty üpjün edip bileris, diňe roboty öz ýoluňyza geçirmeli.Önümiň nähili üpjün edilýändigi barada çözgüt beriň.

5-nji surat. Surat çekmek programmasy barada bize wideo görkezip bilersiňizmi?
J: Elbetde, “Youtube” kanalymyza baryp bilersiňiz, wideo gaty köp

https://www.youtube.com/channel/UCX7MAzaUbLjOJJVZqaaj6YQ


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň