7 Okly robot arka kebşirleýiş iş stansiýasy

Gysga düşündiriş:

7 Okly robot ark kebşirleýiş stansiýasy kebşirlemek üçin ykjam konfigurasiýalardan biridir, awtoulag ätiýaçlyk şaýlary, welosiped, elektro awtoulag, lukmançylyk enjamlary we gurallar, fitnes enjamlary, feýting, drena cover örtügi, ferma tehnikasy we maldarçylyk üçin ulanylyp bilner.
Kebşirlemek üçin amatly birnäçe pozisiýany üýtgedip biljek robot daşarky ok bilen sinergiýa eder.
Bu adaty kebşirleýiş iş stansiýasy ykjam, çalt, aňsat hyzmat edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

8 Axis Robotic Welding Workstation

Haryt bilen tanyşlyk

Çeýe awtomatlaşdyryşda senagat robotlary iň möhüm komponentleriň arasynda.Awtomatiki amallary çalt sazlamaga mümkinçilik berýär.“YOO HEART” robot iş stansiýasy we enjamlaryň derejesi, robot esasly iş öýjüklerini işe girizmek we sazlamak üçin senagat önümçiliginde zerur bolan amallary we meseleleri ýerine ýetirýär.Hatda adaty robot üçin hem işçiler tarapyndan kabul edilip bilinjek kiçijik iş stansiýasy.
91576514

ÖNÜMLER PARAMETERI we Maglumatlary

“YOO HEART 7 Axis” Robotly kebşirleýiş iş stansiýasy iň köp satýan adamdyr, işiňiz çylşyrymly bolmasa, bu iş stansiýasy öndürijiligiňizi çaltlaşdyrmaga kömek eder.Bu stansiýa bir 6 okly kebşirleme robotyny, kebşirleýiş çeşmesini, bir ok pozisiýasyny we beýleki peýdaly periferiýa enjamlaryny öz içine alýar.Bu enjamy alanyňyzdan soň, robot ähli wilkalardan soň işläp biler. Şeýle hem, iş bölegini durnukly we çalt ýerleşdirip bilersiňiz, size ýönekeý gysgyçlar hem berip bileris.

Arza

Truck door pull rod Mag welding robot

1-nji surat

Giriş

HY1006A-145 + 1 Ok oky

Çep suratda standart kebşirleýiş robotynyň daşarky oky birleşdirýändigi görkezilýär.

Awto bölekleri kebşirlemek üçin ulanylýar.daşarky ok robot bilen sinergiýa edip biler.

2-nji surat

Giriş

Red Yooheart robot kebşirleýiş stansiýasy

Sag suratlar minbus Gapy goldaw ýazgysy üçin ulanylýan “Yooheart” roboty.

Ark kebşirleme öndürijiligi gowy.

Robot arc welding for Van parts

Robot arc welding for Van parts

3-nji surat

Giriş

Tegelek kebşirleme tikişi

Bu suratda, Megmeet Ehave CM 500 AR kebşirlemek, TRM 500A suw sowadyjy fakel ulanyp, 1 ok pozisiýasyny diametri 800mm stol bilen birikdiriň.Fillet kebşirlemek.

ÜPJÜNÇILIK WE GÖRNÜŞ

“YOO HEART” kompaniýasy müşderilere dürli gowşuryş şertleri hödürläp biler.Müşderiler gyssagly ileri tutulýan ugur boýunça deňizde ýa-da howa arkaly ugratma ýoluny saýlap bilerler.“YOO HEART” robot gaplaýyş gaplary deňiz we howa ýük talaplaryny kanagatlandyryp biler.PL ýaly ähli faýllary, gelip çykyş şahadatnamasyny, faktura we beýleki faýllary taýýarlarys.Esasy iş, her bir robotyň 20 iş gününde hiç hili päsgelçiliksiz müşderi portuna eltilip bilinjekdigine göz ýetirýän işçi bar.

Packing

packing and delivery site

truck delivery from factory to final customer

Satuw hyzmatyndan soň
Her bir müşderi YOOHEART robotyny satyn almazdan ozal gowy bilmelidir.Müşderilerde bir YOOHEART roboty bolansoň, olaryň işgäri YOOHEART zawodynda 3-5 gün mugt okuw geçirer.Wechat topary ýa-da whatsapp topary bolar, satuw hyzmatyndan soň elektrik, gaty enjamlar, programma üpjünçiligi we ş.m. jogapkär tehniklerimiz girer. Bir mesele iki gezek ýüze çyksa, tehnikimiz meseläni çözmek üçin müşderi kompaniýasyna barar. .

FQA
1-nji sorag: YOO HEART roboty näçe daşarky ok goşup biler?
A. Häzirki wagtda “YOO HEART” roboty robot bilen hyzmatdaşlyk edip bilýän robot üçin ýene 3 daşarky ok goşup biler.7agny, 7 ok, 8 ok we 9 ok bilen standart robot iş stansiýasy bar.

2-nji sorag.Robota has köp ok goşmak islesek, başga ýol barmy?
A. PLC bilýärsiňizmi?Muny bilýän bolsaňyz, robotymyz PLC bilen aragatnaşyk gurup biler we daşarky oky dolandyrmak üçin PLC-e signal berip biler.Şeýlelik bilen, 10 ýa-da has köp daşarky oky goşup bilersiňiz.Bu ýoluň ýekeje ýetmezçiligi daşarky okuň robot bilen işleşip bilmezligidir.

3-nji sorag.PLC robot bilen nähili aragatnaşyk saklaýar?
A. Dolandyryş kabinetinde i / O tagtamyz bar, 22 çykyş porty we 22 giriş porty bar, PLC I / O tagtasyny birleşdirer we robotdan signal alar.

4-nji sorag.Has köp I / o port goşup bilerismi?
A. simplyönekeý kebşirlemek üçin bu I / O porty ýeterlikdir, has köp zerur bolsa, I / O giňelýän tagtamyz bar.Anotherene 22 giriş we çykyş goşup bilersiňiz.

5-nji sorag.Haýsy PLC ulanýarsyňyz?
J: Indi “Mitsubishi” we “Siemens” -i we beýleki markalary birleşdirip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary