Honyen Industrial roboty bilen CNC enjamy üçin ýüklemek we düşürmek ulgamy

Honyen robot robot integrasiýa bölümi

Standart robot integrasiýa çözgütleri

Salgysy: Anhui welaýatynyň Suançeng şäheri, Feikai ofisi, Baijianshan ýoly .88

Telefon: +8614739760504

Web: www.yooheart-robot.com

Hytaýyň senagat roboty TOP markasy

Bölün430 önümçilik kynçylyklary
Gaýtalama:± 0.05-0.08mm Hytaýda 100% ýasaldy

Industrial Robot
Industrial robot Series

1-nji bölüm Honyen hakda

Biz hakda

 “Anhui Yunhua Intelligent Equipment Co., Ltd.”, hasaba alnan maýasy 60 million ýuana barabar bolan gözleg we barlag, önümçiligi, satuwy we amaly birleşdirýän ylmy we tehnologiki kärhana.200-den gowrak işgäri bar we 120 gektardan gowrak meýdany tutýar.“Yooheart” döredilen gününden bäri onlarça oýlap tapyş we 100-den gowrak daşky patent önümi güýçli önümlerimiz, önümlerimiz IOS9001 we CE şahadatnamalaryndan geçdi, senagat robotlaryny dürli funksiýalar we ulanyjylaryň köpüsi üçin degişli çözgütler toplumy bilen üpjün edip bileris.On ýyldan gowrak gözleg we ösüş tehnologiýasy ýagyşyndan soň, “Honyen” täze “Yooheart” markasyny döredýär we döredýär. Indi täze “Yooheart” robotlary bilen öňe gidýäris. içerki RV reduktor köpçülikleýin önümçiligine ýetdi.

“Yunhua” içerki birinji derejeli robot markasyny gurmagy maksat edinýär.“Yooheart” -yň ähli tagallalary bilen “pilotsyz zawoda” ýetip biljekdigimize ynanýarys.

Honyen Robot

Programma tejribesi

Robot applications

Robot işleýän stansiýa görkezişi

Boýag robot iş stansiýasy

Robot möhürleme stansiýasy

Robot kesiş stansiýasy

Robot alýumin kebşirleýiş stansiýasy

Robot iş stansiýasy

Robot üweýji iş stansiýasy

Lazerli kebşirleýji robot iş stansiýasy

Robot ulgamynyň iş stansiýasy ýüklemek we düşürmek

TIG kebşirlemek Robot iş stansiýasy

Tehniki hyzmat

24Sagatlar

Marketing goldawy, Hyzmatyňyzda, bütin ýyl

100 mugallymlar

Uzak möhletli tehniki hyzmat, okuw we kämilleşdiriş üpjün ediň

40 Okuw wideolary

Öwrenmek aňsat, Okuw wagtyny tygşytlamak we okuw kynçylygy

Telefon: +8614739760504

Web: www.yooheart-robot.com

2-nji bölüm Taslamanyň giriş

Honyen robot ýüklemek we düşürmek ulgamy Tehniki taslama syn

6 okly robot iki CNC torna üçin materiallary awtomatiki ýükleýär we düşürýär
Önümiň iň ýokary agramy : <80g
Machining parts

CNC maşyn enjamy

Tehniki maglumatlar we düşündiriş

  • 1, Iş tertibi

Işleýiş formasy: ýarym awtomatlaşdyrma

  • 2, Tehnologiki amal

Hoister material ýükleýär

Materiallary göteriji gaba el bilen guýuň

Götermek, roboty ele almak üçin materialy awtomatiki usulda tertipläp başlaýar
  • 3, Robot materiallary ýükleýär we düşürýär

Robot materiallary ýükleýär we düşürýär.Claw B torna material alýar

Gripper B materialy öwrüm stoluna, öwrüm stoluna goýar

Gripper B öwrüm stolunyň materialyny alýar, A gripper B torna materialyny alýar, B gripper täze materialy goýýar

Gripper A täze materialy gutujyga salýar

Aboveokardaky ädimleri gaýtalaň

 

 

Layout

Bellik: Robot tutujy iki iş stansiýasy üçin niýetlenendir we 2 CNC torna gaýtadan işlemäge wagt päsgelçiligi ýok!

Esasy enjamlar we funksiýa

Configuration list
Hositer  general view

Myhmanhananyň umumy görnüşi

Schematic diagram of rotary clamping cylinder

Aýlanýan gysgyç silindriniň shemasy

3-nji bölüm Robot parametrleri

4-nji bölüm Gurmak, düzediş we okuw

Gowşurylmazdan ozal, robot ulgamy “Anhui Yunhua Intelligent Equipment Co., LTD” -de gurnalar we doly işleýär.Müşderi iş bölegini zawoddan çykmazdan ozal kabul etmek üçin kompaniýamyza iberer.Öňünden kabul ediş wagtynda müşderi operatorlary başlangyç tehniki taýýarlygy alarlar.

Gurnama meýilnamasy we tehniki talaplar gurnamadan 20 gün öň müşderä tabşyrylar we müşderi talaplara laýyklykda öz wagtynda taýýarlyk görer.Müşderiniň saýtynda ulgamy gurmak we düzetmek, müşderiniň ýeterlik düzediş böleklerini üpjün etmegi şerti bilen programmirleme we düzediş, işgärleri taýýarlamak we köpçülikleýin synag önümçiligini tamamlamak üçin kompaniýamyz inersenerleri iberer.Kompaniýamyz, müşderiler üçin robot ulgamyny programmirlemek, işlemek we hyzmat etmek boýunça in engineeringener we tehniki işgärleri taýýarlaýar.Diňleýjileriň belli bir kompýuter esaslary bolmaly.

Gurmak we düzetmek wagtynda müşderi göteriji enjamlar, forklift awtoulaglary, kabeller we çekiç matkasy ýaly zerur gurallary üpjün etmeli.Loadük düşürilende we gurlanda wagtlaýyn kömek işgärleri berilýär.

“Yooheart” enjamlary gurnamak, işe girizmek we degişli işgärleri taýýarlamak, tehniki hyzmat we iş işgärleri taýýarlamak üçin jogapkärdir.Talap ediji, işlemek we enjamlary goldamak üçin ahyrky netijede işlemek üçin işgärleri saýlady.

Okuwyň mazmuny: enjamlaryň gurluşy ýörelgesi, umumy elektrik näsazlyklaryny düzetmek, programmirlemegiň esasy görkezmesi, programmirleme endikleri we adaty bölekleri programmirleme usullary, enjamlaryň işleýiş panelini girizmek we ätiýaçlyk çäreleri, enjamlaryň işleýiş amaly we sorag-jogap.

         Specialörite ýagdaýa laýyk bolsa, iki tarapamgepleşik geçirdi hasaplaşyk

5-nji bölüm Daşky gurşawyň zerurlygy

Daşky gurşaw

Kuwwat zerurlygy

1.Wolt AC 380V, 3 fazaly dört sim ulgamy (fazaly sim we ýer simleri)
2. quygylygy: 50Hz ± 1Hz ;
3. Rugsat berilýän üýtgemeler aralygy: -10% ~ + 10%

Daşky gurşawyň temperaturasy: Işleýiş temperaturasy 0 ~ 45 ℃

Ibermek we saklamak temperaturasy -20 ~ 60 ℃

Temperatura koeffisiýenti 1,1 ℃ / min

RH: Adatça daşky gurşawyň temperaturasy 20% ~ 75% RH bolýar (kondensasiýa ýagdaýlary ýok);Gysga möhletde (1 aýyň içinde).95% RH-den pes (kondensasiýa bolmadyk ýagdaýynda).

Talaplar

1. Ulanyjylar tarapyndan ulanylýan gaz we ätiýaçlyk şaýlary degişli milli standartlara laýyk gelmelidir.
2. Howa çeşmesi açyk otdan 15 metrden az bolmadyk aralykda açyk howada goýulmalydyr we gaz bilen kislorodyň aralygy 15 metrden az bolmaly däldir.Howa çeşmesi gowy şemalladylmalydyr we şemaldan we kölegeden goranmalydyr.
3. Işden öň her howa ýoluny barlaň.Howanyň syzmagy bar bolsa, howpsuzlygy üpjün etmek üçin işe başlamazdan ozal abatlanmalydyr.
4. Basyşy sazlanda we silindr çalşylanda operatoryň elinde ýag tegmilleri bolmaz.
5. Daşky gurşawyň çyglylygy: umuman alanyňda, daşky gurşawyň çyglylygy 20% ~ 75% RH (kondensasiýa ýok ýerinde); gysga möhletli (1 aýyň içinde) 95% RH-den pes (kondensasiýa hadysasy ýok).
6. Gysylan howa: 4,5 ~ 6.0kGF / cm2 (0.45-0.6mpa), süzülen ýag we suw, ≥100L / min
7. Esasy: iň az beton güýji C25, iň pes galyňlygy 400 mm
8. Wibrasiýa: Wibrasiýa çeşmesinden uzak duruň
9. Elektrik üpjünçiligi: uredhli öndürilen elektrik we elektron enjamlarynyň elektrik üpjünçiligi 50HZ (± 1), 380V (± 10%) üç fazaly AC naprýa .eniýesini kabul edýär, üýtgemäge mümkinçilik berýär: -10% ~ + 10%, elektrik üpjünçiliginiň derejesini üpjün ediň topraklamak.
Müşderiler tarapyndan berilýän ýerdäki hyzmatlar:
1. Iberilmezden ozal ähli zerur taýýarlyklar, mysal üçin esas, zerur daşarky taýýarlyklar, AIDS-i bejermek we ş.m.
2. Müşderi ýerinde düşürmek we daşamak, wagtlaýyn kömek we ş.m.
 

6-njy bölüm Hiliň barlagy hyzmaty

Bu enjamyň esasy bölekleriniň hil kepilligi möhleti 1-nji ýa-da 2550 sagat, haýsy birinji ýerde durýar.

“Yunhua Intelligent Equipment Co., Ltd.” adaty ulanylyşda zeper ýeten we enjamlar kepillik möhletinde bolsa (sarp ediş serişdeleri, tehniki hyzmat önümleri, seýfler, görkezijiler we beýleki sarp edilýän zatlar) mugt (EXW) bölekleri bejerip ýa-da çalşyp biler. kompaniýa bu çäkden geçmeýär).

Kepilliksiz bölekleri geýmek üçin kompaniýamyz adaty hyzmat möhletini we geýilýän bölekleriň bahasyny wada berýär we enjamyň bäş ýyla çenli durnukly üpjünçilik kanaly bar.

Kepillik möhleti gutarandan soň, kompaniýamyz ömürlik tölegli hyzmat bermegi, hemmetaraplaýyn tehniki goldawy we zerur enjam enjamlaryny üpjün etmegi dowam etdirer.

7-nji bölüm Barlag we kabul ediş standarty

Öňünden barlamak we kabul etmek

Öňünden barlamak we kabul etmek Anhui Yunhua Intelligent Co, .Ltd-de bolar, oňa iki tarapdan degişli işgärler gatnaşar.Öňünden barlamak we kabul etmek, amal maksadyna ýetmek üçin müşderi tarapyndan berlen iş böleginiň esasy takyklygyna laýyklykda geçiriler we deslapky barlag we kabul ediş barlag hasabaty berler we harytlar kabul edilenden soň eltilýär.Öňünden barlanylmagyny we kabul edilmegini üpjün etmek üçin müşderi adaty önümçilik üçin ätiýaçlyk şaýlarynyň 4 toplumyny + taýýar önümler toplumyny bermeli.

Jemleýji barlag we kabul etmek

Jemleýji kabul ediş müşderi bölüminiň barlagy (enjamlaryň konfigurasiýasy, daşky görnüşi barlamak we ýüklemezlik funksiýalary we ş.m.) we dolandyryş ulgamynyň işini görkezmek bilen tassyklanýar.Installationhli gurnama we düzedişler hünärli bolansoň, enjamyň soňky kabul edilmegi iki tarapyň hem wekilleriniň goly bilen güýje girer.

Soňky kabul etmegiň esasy ölçegleri we esaslary aşakdakylardyr:

1. Üznüksiz işlemek üçin tehniki şertnamanyň çäginde 4 esasy komponent we önümiň hili tehniki talaplara laýyk gelýär.

2. Enjamlar degişli milli ülňüleriň we tehniki şertnamalaryň talaplaryna laýyk gelmelidir.

8-nji bölüm Wokzal bilen faýllar

Gurnama çyzgylary: Enjam binýadynyň gurluşyk çyzgysy, Enjamlary gurnamak çyzgysy

Dizaýn çyzgylary: Umumy enjamlaryň çyzgysy, sim diagrammasy

Görkezmeler gollanmalary: iş we tehniki hyzmat görkezmeleri, Robot görkezmesi gollanmasy

Goşundylar: iberiş sanawy, kepilnama, kepillik kartasy
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň