Iki sany pozisiýaly okly robot kebşirleýiş iş stansiýasy

Gysga düşündiriş:

Bu konfigurasiýa çylşyrymly iş böleklerini kebşirlemek üçin niýetlenendir ýa-da iki robot iş stansiýasy üçin ulanylýar.
aşakdaky ýaly aýratynlyklary bar:
- Kebşirleýiş fakelini garşylamak üçin has köp kebşirleme ýagdaýy
- Iki iş stansiýasy bilen çalt gysyş
- Howpsuzlyk amaly


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iki pozisiýaly robot kebşirleýiş iş stansiýasy

8 Axis Robotic Welding Workstation

Haryt bilen tanyşlyk

Robotyň işleýşiniň netijeliligini nädip ýokarlandyrmaly?Workene bir iş tablisasyny goşmak täsirli usul bolar.Işçi iş bölegini bir iş stolunyň üstünde saýlar, robot bolsa beýleki iş stolunda kebşirlär, şonuň üçin robot iş böleklerini yzygiderli kebşirläp biler.
1-robot-with-two-frame-positioner-3D

ÖNÜMLER PARAMETERI we Maglumatlary

Iki pozisiýaly 8 sany “Axis” robot kebşirleýiş iş stansiýasy adaty iş stansiýalarynyň biridir.Goşmaça daşarky ok robot bilen birleşip biler, şonuň üçin robot käbir çylşyrymly programmany gutaryp biler.Bu iki pozisiýany iş stoly diýip hem atlandyryp bolar we uzakdan dolandyrmak gutusy bilen dolandyryp bolar.Işçi düzediş işini gutarandan soň, uzakdan dolandyryş gutusyna basyň.Robot, öňküsini gutarandan soň bu kebşirleýiş stoluna kebşirlemäge barar.Fakeli kebşirlemek üçin peýdaly fakel arassa stansiýasyny birleşdirip bileris.

Arza

8-axis-robot-working-station-debugging

1-nji surat

Giriş

8 Okly robot iş stansiýasy

2-nji surat

Giriş

Iki ok pozisiýasy bolan robot

Image-file-import-for-arc-welding-multilayer-welding
fish-scale-welding

1-nji surat

Giriş

Balyk göwrümli kebşirleýiş

ÜPJÜNÇILIK WE GÖRNÜŞ

“YOO HEART” kompaniýasy müşderilere dürli gowşuryş şertleri hödürläp biler.Müşderiler gyssagly ileri tutulýan ugur boýunça deňizde ýa-da howa arkaly ugratma ýoluny saýlap bilerler.“YOO HEART” robot gaplaýyş gaplary deňiz we howa ýük talaplaryny kanagatlandyryp biler.PL ýaly ähli faýllary, gelip çykyş şahadatnamasyny, faktura we beýleki faýllary taýýarlarys.Esasy iş, her bir robotyň 20 iş gününde hiç hili päsgelçiliksiz müşderi portuna eltilip bilinjekdigine göz ýetirýän işçi bar.

Packing

packing and delivery site

truck delivery from factory to final customer

Satuw hyzmatyndan soň
Her bir müşderi YOO HEART robotyny satyn almazdan ozal gowy bilmelidir.Müşderilerde bir YOO HEART roboty bar bolsa, olaryň işgäri YOO HEART zawodynda 3-5 gün mugt okuw geçirer.Wechat topary ýa-da whatsapp topary bolar, satuw hyzmatyndan, elektrik, enjam, programma üpjünçiligi we ş.m. jogapkär bolan tehniklerimiz girer. Bir mesele iki gezek ýüze çyksa, tehnikimiz meseläni çözmek üçin müşderi kompaniýasyna barar.

FQA
1-nji sorag.Plc we dolandyryş ulgamy tarapyndan dolandyrylýan pozisiýanyň tapawudy näme?
A. Iň uly mesele, pozisiýa PLC tarapyndan dolandyrylýan bolsa, diňe pozisiýadan beýleki pozisiýa geçip bilýän bolsa, robot pozisiýa (sinergiýa) bilen işleşip bilmez.dolandyryş ulgamyny ulananda, pozisiýa bilen hyzmatdaşlyk edip biler.Elbetde, tehnologiýa taýdan dürli kynçylyklar bar.

2-nji sorag.Awto-düzediş tablisasyny nädip birikdirmeli?
J: Indi 22input we 22 çykyş bar.Diňe elektromagnit klapana signal bermeli.

 3-nji sorag.Iş stansiýaňyzda fakel arassalaýyş stansiýasy barmy?
A. Bizde iş stansiýasynda fakel arassa stansiýasy bar.Bu islege bagly zat.

 4-nji sorag.Fakeliň arassa stansiýasyny nädip birikdirmeli we ony nädip ulanmaly?
A. Fakeliň arassa stansiýasy üçin gollanma alarsyňyz.Diňe fakeliň arassa stansiýasyna signal bermeli, ol işlär.

 5-nji sorag.Fakeliň arassa stansiýasy haýsy signallara mätäç?
A. Fakeliň arassa stansiýasy üçin azyndan 4 signal bar: sim signallaryny kesmek, ýag sepmek, arassalamak we signallary ýerleşdirmek.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary