Roboty ýüklemek we düşürmek

Gysga düşündiriş:

HY1010B-140 iň ykjam 4 “Axis” işleýän robotyň biridir, elmydama işlemek, esasanam ýüklemek we düşürmek, möhürlemek, saýlamak we ýerleşdirmek üçin ulanylýar.
aşakdaky ýaly aýratynlyklary bar:
- Ykjam gurluş;
-Aň agram
- highokary netijelilik


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Carton handling robot

Haryt bilen tanyşlyk

HY-1010B-140 Robot, ýüklemek we düşürmek üçin niýetlenen robot, esasan gaýtadan işlemek bölümi we boş iýmitlenmegi gaýtadan işlemek, iş bölekleriniň arasynda işlemek, maşyn gurallary we maşyn gurallary prosesi öwrülişi we iş bölegi dolanyşygy, torna, üweýji, üweýji, buraw we beýleki metal kesiji maşyn gurallary we awtomatiki gaýtadan işlemek.Robotlar awtomatiki iýmitlendiriji silos, konweýer kemeri arkaly netijeli awtomatiki ýüklemek we düşürmek ulgamyna ýetýärler.
Senagat robotlaryny ýüklemek we düşürmek, torna gaýtadan işlemek üçin CNC torna, işleýiş merkezi, zarba we ş.m. ulanylyp bilner. Şeýle hem material almak, iýmitlendirmek, ýygnamak we ş.m. ulanylyp bilner.Iş ýüzünde, awtomatiki ýüklemek we düşüriş enjamy önümçilikde giňden ulanylyp bilner.Amatly işlemegiň, ýokary netijeliligiň we işiň ýokary hiliniň artykmaçlyklaryna eýedir.

Battery-box-palletizing-robot

ÖNÜMLER PARAMETERI we Maglumatlary

jhgfku

Iş aralygy

uiooo

Arza

https://www.yooheart-robot.com/uploads/pick-and-place-application-for-laser-cutting-machine.png

1-nji surat

Giriş

Lazer kesýän maşyn üçin ýüklemek we düşürmek

4 10 kg agyrlykdaky robot bilen işleýän ok.

2-nji surat

Giriş

Machine basmak üçin ýüklemek we düşürmek

Alýumin käsäni basmak.

https://www.yooheart-robot.com/uploads/kettle-stamping-producing-line-with-robot.png

https://www.yooheart-robot.com/uploads/Hotel-smart-kitchen-test-with-20kg-1800-robot.png

3-nji surat

Giriş

Akylly aşhana üçin ýüklemek we düşürmek

Aşhana gurallaryny basmak

ÜPJÜNÇILIK WE GÖRNÜŞ

“Yunhua” kompaniýasy müşderilere dürli eltiş şertleri hödürläp biler.Müşderiler gyssagly ileri tutulýan ugur boýunça deňizde ýa-da howa arkaly ugratma ýoluny saýlap bilerler.“YOOHEART” gaplaýyş gaplary deňiz we howa ýük talaplaryny kanagatlandyryp biler.PL ýaly ähli faýllary, gelip çykyş şahadatnamasyny, faktura we beýleki faýllary taýýarlarys.Esasy iş, her bir robotyň 40 iş gününde hiç hili päsgelçiliksiz müşderileriň portuna eltilip bilinjekdigine göz ýetirýän işçi bar.

https://www.yooheart-robot.com/uploads/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_202104210901061.jpg

packing and delivery site

truck delivery from factory to final customer

Satuw hyzmatyndan soň
Her bir müşderi YOOHEART robotyny satyn almazdan ozal gowy bilmelidir.Müşderilerde bir YOOHEART roboty bolansoň, işgäri Yunhua zawodynda 3-5 gün mugt okuw geçirer.“Wechat” topary ýa-da “WhatsApp” topary bolar, satuw hyzmatyndan soň, elektrik, gaty enjamlar, programma üpjünçiligi we ş.m. jogapkär tehniklerimiz girer. Bir mesele iki gezek ýüze çyksa, tehnikimiz meseläni çözmek üçin müşderi kompaniýasyna barar. .

FQA
S: Işçiler üçin bu ygtybarlymy?
A. elbetde, roboty saýlamak we ýerleşdirmek üçin ulanmagyň artykmaçlyklaryndan biri işçileri şikeslerden goramakdyr.Bir işçi 5 ~ 6 birlik CNC enjamyny dolandyryp biler.

2-nji sorag. Robot ýüklemek we düşürmek haýsy önümi ulanyp biler?
J: Her bir robot maşyn ýükleýjisi, enjamyňyza we önümiňize laýyk gelýän iň soňky gurallar bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Örän takyk we bölegi seresaplylyk bilen dolandyrmak üçin çaltlygy bar.

3-nji sorag. Roboty ýüklemek we düşürmek üçin gol gurallarynyň diňe bir ujuny ulanyp bolarmy?
Industrial.

4-nji roboty ýüklemegiň we düşürmegiň başga bir peýdasy barmy?
A. Iş böleginiň hilini ýokarlandyrmak Daş görnüşler: iýmitlenmekden, gysmakdan, bütinleý robotlar bilen kesmekden, aralyk baglanyşyklary azaltmak üçin robotyň awtomatiki önümçilik liniýalary, bölekleriň hili ep-esli gowulaşýar, esasanam has owadan ýer.

5-nji sorag. Roboty ýüklemek we düşürmek üçin doly çözgütler berip bilersiňizmi?
A. elbetde, muny dilerimiz bilen bilelikde edip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň