Marka roboty

Gysga düşündiriş:

HY1010B-140, YOOHEART-yň iň nusgawy möhürleýji roboty, ykjam gurluşy we çalt hereket edýän tizligi öndürijiligi ýokarlandyrmaga we işgärleriň howpsuzlygyny üpjün etmäge kömek edýär.
aşakdaky ýaly aýratynlyklary:
- Ykjam gurluş;
-Big goluň uzynlygy: 1400mm;
-Eňil programma we hyzmat etmek;
- Gowy hil;


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Glass-handling-robot1

Haryt bilen tanyşlyk

HY1010B-140, YOOHEART-yň iň nusgawy möhürleýji roboty, ykjam gurluşy we çalt hereket edýän tizligi öndürijiligi ýokarlandyrmaga we işgärleriň howpsuzlygyny üpjün etmäge kömek edýär.Awtomatiki möhürleme önümçilik liniýasynyň onlarça tejribesi bilen, “Yooheart” müşderiniň doly awtomatiki önümçilik liniýasyny dizaýn etmegine kömek edip biler we ony synap görer we ahyrsoňy müşderiniň ulanmagy üçin adamyňyzy doly taýýarlap biler.
https://cdn.globalso.com/yooheart-robot/Nailing-machine-robot1.png

ÖNÜMLER PARAMETERI we Maglumatlary

 

Ok Iň ýokary ýük Gaýtalama Potensial Daşky gurşaw Agramy
4 10 KG ± 0.08 2.7 kw 0-45 hum Çyglylyk ýok 60kg
Hereket aralygy J1 J2 J3 J4 Gurnama
± 170 ° + 10 ° ~ + 125 ° + 10 ° ~ -95 ° + 360 ° / Er / diwar / potolok
Iň ýokary tizlik J1 J2 J3 J4 IP derejesi
190 ° / S. 120 ° / S. 120 ° / S. 200 ° / S. IP65

 Iş aralygy

Working Range

Arza

robot automatical stamping manufacturing line

1-nji surat

Giriş

Metbugat enjamy üçin 20 sany möhürleme roboty

Pilotsyz zawod: “Yooheart” robotyny birikdirýän metbugat enjamyny ulanmak Bütin zawodda diňe 2 tehnik gerek.

2-nji surat

Giriş

4 Ok Awtomatiki möhürleme çyzygy

Robot ulanyp awtomatiki metbugat liniýasy

automatic stamping producing line

auto stamping producing line with honyen robot

1-nji surat

Giriş

Metal awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýasy

Doly awtomatlaşdyrylan robot list metal möhürleme çyzygy

ÜPJÜNÇILIK WE GÖRNÜŞ

“Yunhua” kompaniýasy müşderilere dürli eltiş şertleri hödürläp biler.Müşderiler gyssagly ileri tutulýan ugur boýunça deňizde ýa-da howa arkaly ugratma ýoluny saýlap bilerler.“YOOHEART” gaplaýyş gaplary deňiz we howa ýük talaplaryny kanagatlandyryp biler.PL ýaly ähli faýllary, gelip çykyş şahadatnamasyny, faktura we beýleki faýllary taýýarlarys.Esasy iş, her bir robotyň 40 iş gününde hiç hili päsgelçiliksiz müşderileriň portuna eltilip bilinjekdigine göz ýetirýän bir işçi bar.

Packing

packing and delivery site

truck delivery from factory to final customer

Satuw hyzmatyndan soň
Her bir müşderi YOO HEART robotyny satyn almazdan ozal gowy bilmelidir.Müşderilerde bir YOO HEART roboty bolansoň, olaryň işgäri YOO HEART zawodynda 3-5 gün mugt okuw geçirer.Wechat topary ýa-da whatsapp topary bolar, satuw hyzmatyndan soň elektrik, gaty enjamlar, programma üpjünçiligi we ş.m. jogapkär tehniklerimiz girer. Bir mesele iki gezek ýüze çyksa, tehnikimiz meseläni çözmek üçin müşderi kompaniýasyna barar. .

FQA

S: Adamyňyzy gurnamak we taýýarlamak üçin zawodymyza iberermi?
J, Doly çözgütler üçin, çykdajylaryňyza baglylykda ähli tölegleri taýýarlamak we düzetmek üçin tehnikiňizi sahypaňyza ibereris.

S: Robotyň möhürlenmegi üçin bize teklip bermegiňiz üçin haýsy maglumatlary hödürlemeli?
A. Adaty möhürleme roboty üçin, bilmek isleseňiz size berip bileris.Emma awtomatiki möhürleme önümçiligi üçin has köp maglumat bilmeli.Näçe Press maşynyňyz ýaly, olaryň modeli we birleşdiriji aragatnaşyk we ş.m.

S: Robotyň möhürlenmegi barada bize çözgüt berip bilersiňizmi?
A. Elbetde, bu eseriň mazmunyny bilmek üçin ýönekeý çözgüt berip bileris.

S: Doly çözgütler gerek bolsa, bize berip bilersiňizmi?
A. Doly çözgütler üçin munuň üçin pul tölemeli.

S: Awtomatiki önümçilik liniýasynda haýsy Press maşynyny ulanyp bolar?
A. Metbugat enjamy bilen robotyň arasynda signallary paýlaşyp biler ýaly, metbugat enjamy robotymyz bilen aragatnaşyk gurup biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň