Boýag roboty HY1050A-200

Gysga düşündiriş:

2000 mm gol we 50 kg agyrlyk bu modeliň iň möhüm iki aýratynlygydyr.Işlemek, palletirlemek we peseltmek, saýlamak we ýer we ş.m. üçin ulanylyp bilner.
Aşakdaky ýaly aýratynlyklary bar:
-Big goluň ýetişmegi: 2000mm;
-Big ýük: 50kg;
-Multi-poza: 6 DOF;
-Eňil programma we hyzmat etmek;


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Painting robot HY1050A-200

Haryt bilen tanyşlyk

Boýagy awtomatiki sepip ýa-da beýleki boýaglary sepip bilýän senagat robotyny hödürleýäris.Dogry programmirlenenden soň, senagat boýag roboty damjalary, gapma-garşylyklary, artykmaç çykdajylary we ş.m. galdyrman material ulanyp biler. Senagat boýag robotlary ajaýyp bölek elýeterliligini üpjün edip biler.Diňe robot ýaraglary näzik we uzak däl, eýsem robotlar has çeýeligi üpjün etmek üçin dürli ýerlere (diwar, tekje, demir ýol) oturdylyp bilner.
Boýag robotlary awtoulaglar, gurallar, elektrik enjamlary we emal ýaly senet önümçilik bölümlerinde giňden ulanylýar.Robot reňklemek we örtmek köp sanly artykmaçlygy üpjün edýär,şol sanda:
1. Howply boýag iş şertlerinde howpsuzlygy gowulandyrmak
2.Gabat gelýän robot boýag amaly material galyndylaryny ep-esli azaldar
3. Has ýokary önümiň tizligi we öndürijiligi
4. Işlemek we goldamak aňsat
Brick-palletizing-robot

ÖNÜMLER PARAMETERI we Maglumatlary

bvcbvj

Iş aralygy

hfgdjhgk

Arza

Painting 6  Axis

1-nji surat

Giriş

Alýumin zawody üçin surat

2-nji surat

Giriş

Alýumin basseýn boýagy

Painting aluminum

Paiting 3

1-nji surat

Giriş

Motosikl ýagy tanker örtügi

ÜPJÜNÇILIK WE GÖRNÜŞ

“Yunhua” kompaniýasy müşderilere dürli eltiş şertleri hödürläp biler.Müşderiler gyssagly ileri tutulýan ugur boýunça deňizde ýa-da howa arkaly ugratma ýoluny saýlap bilerler.“YOO HEART” gaplaýyş gaplary deňiz we howa ýük talaplaryny kanagatlandyryp biler.PL ýaly ähli faýllary, gelip çykyş şahadatnamasyny, faktura we beýleki faýllary taýýarlarys.Esasy iş, her bir robotyň 40 iş gününde hiç hili päsgelçiliksiz müşderileriň portuna eltilip bilinjekdigine göz ýetirýän işçi bar.

Robot tested

packing and delivery site

truck delivery from factory to final customer

Satuw hyzmatyndan soň
Her bir müşderi YOO HEART robotyny satyn almazdan ozal gowy bilmelidir.Müşderilerde bir YOO HEART roboty bar bolsa, olaryň işgäri Yunhua zawodynda 3-5 gün mugt okuw geçirer.“Wechat” topary ýa-da “WhatsApp” topary bolar, satuw hyzmatyndan soň, elektrik, gaty enjamlar, programma üpjünçiligi we ş.m. jogapkär tehniklerimiz girer. Bir mesele iki gezek ýüze çyksa, tehnikimiz meseläni çözmek üçin müşderi kompaniýasyna barar. .

FQA

1-nji sorag.surat çekmek üçin haýsy modeli ulanyp bolar?
A. Alty ok we 4 okly robot, surat çekmek üçin ulanylyp bilner, HY1020A-168, HY1010A-143 we ş.m.

2-nji sorag.Meşhur marka bilen deňeşdirilende, näme üçin YOO HEART robotyny saýlaýaryn?
A. Ilki bilen, boýag robotymyz partlama garşy talaplary bolmadyk programma üçin ulanylýar.soň bolsa robot awtomatizasiýasy üçin uly pul alyp bilmeýän bu kiçi we orta zawodlar.
Soň bolsa, surat çekmek boýunça köp amaly ulanýarys we müşderiden gaty gowy baha alýarys, Bu gowy tejribe surat çekmek üçin gowy çözgütler bermäge kömek edýär.
Gowy çözgüt we gowy baha berip bilsek, näme üçin bizi saýlamaly däl?

3-nji sorag.Okuw hakda näme?
A. Okuw üçin, çuňňur tälim almak üçin zawodymyza gelip bilersiňiz.Okuw üçin zawodlarymyza adam gerek bolsa, ähli tölegler size tölener.Elbetde, robotyň esasy ulanylyşyny bilmek üçin uzakdan goldaw berip bileris.

4-nji sorag.Diňe tingiwopis pudagynda hyzmatdaşlaryňyz bolup bilerinmi?
A. Elbetde, diňe robot reňklemek bilen meşgullanmak isleýän bolsaňyz, bu hakda gürleşip bileris.

5-nji sorag.surat çekmek programmasy bar bolsa, nädip başlap bilerin?
A. ilki bilen maňa nämäniň gerekdigini aýdyp bilersiňizmi?Boýamak we örtmek üçin doly çözgüt bolsa ýa-da diňe robot + reňkleýji maşyn + reňk fakeli bilen üpjün etmeli.Tehniki işgärimiz, taslamaňyz barada teklipler berer.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň