Bingo TIG kebşirleýji maşyn

Bingo TIG kebşirleýiş çeşmesi

HytayWELDING SANATYDÖWLETHEMMESINI Hytayda ýakyňÜÇIN GÖRÜ ..DÜNÝÄ
Akylly kebşirleýiş enjamlary üçin önümçilik we satuw bilen meşgullanýan hünärmen kärhana.Täze önümi öndürmekde, önümi gowulaşdyrmakda, şeýle hem önümiň hilini we tehnologiýany mahabatlandyrmakda güýçli giňişleýin mümkinçiliklere eýedir we bir gezeklik kebşirleýiş çözgüt hyzmatlaryny hödürleýär.

Bizi herekete synlaň!

Kebşirleýiş ýerine ýetirijiligi

Diňe kebşirlemegiň gowy ýerine ýetirilmegi biziň maksadymyz

Meşhur model

TIG kebşirleme Güýç çeşmesi, Manual & Robot modeli, Dürli aragatnaşyk protokolyny goldaň

WSME 315/400/500/630

Tersine AC we DC impuls argon ark kebşirleýji maşyn

Funksiýalary:
AC hemişelik tok TIG, AC impuls TIG, DC hemişelik tok TIG, AC impuls TIG, el bilen akyl kebşirlemek.
Programma pudagy:
Aerokosmos, kosmos bölünişi, nebithimiýa senagaty, ýylylyk çalşyjy, alýumin mebel we welosiped çyrasy.
Aýratynlyklary:
Göwnejaý düzülişi, baý funksiýalary we amatly işleýiş paneli;
Kebşirleýiş parametri takyk kesgitlenip bilner;
AC Dürli alýumin önümleri üçin kebşirleýiş prosesiniň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin AC ýygylygy we arassalaýyş giňligi özbaşdak sazlanyp bilner;
Eas aňsat ýaý urmagy, durnukly elektrik ýaýy we aňsatlyk bilen dolandyrylýan kebşirleýiş howzy bar;
Ar Argon arkasy bilen kebşirlemek, kebşirleýiş ýaragyny suwuň ýitmeginden gorap biler;
◆ Kebşirleýiş tokyny uzakdan dolandyryp bolýar;
W Kebşirleýiş bogunlary bilen talap edilýän kebşäniň aralaşmagy we kebşirleme giňligi we tolkun formasynyň sany impuls tokyny sazlamak, impuls ýygylygy, wezipe gatnaşygy, üýtgeýän tok, AC ýygylygy, arassalaýyş ululygy we AC argon bolanda AC ikitaraplaýyn gatnaşygy arkaly alynyp bilner. ark kebşirlemek, awtomatiki kebşirlemek we robot kebşirlemek üçin ýörite ulanylýan hyzmat möhletini uzaltmak üçin ulanylýar.

Argon arc welder

TIG welder

TIG weld
Model WSME- -315R WSME-400 WSME- 500 WSME-630
Bahalandyrylan giriş naprýa .eniýesi / ýygylygy Üç fazaly380V (+/-) 10% 50Hz
Bahalandyrylan giriş kuwwaty (KVA) 12.1 17.1 25.7 34.7
Bahalandyrylan giriş toky (A) 18.5 26 39 53
Bahalandyrylan ýük durnuklylygy (%) 60 60 60 60
Loadük götermeýän naprýa .eniýe (V) 63 70 79 79
Çykyş häzirki aralygy (A) 5 ~ 315 5 ~ 400 20 ~ 500 20-630
Arka başlangyç tok (A) 10 ~ 315 10 ~ 400 20 ~ 500 20-630
Iň ýokary tok (A) 5 ~ 315 10 ~ 400 20 ~ 500 20-630
Tok toguny togtatmak (A) 5 ~ 315 10 ~ 400 20 ~ 500 20-630
Öňünden akym wagty (S) 0,1 ~ 15
Gaz saklamagyň wagty (S) 0,1 ~ 20
Impuls ýygylygy (Hz) 0,2 ~ 20
Impuls borjy (%) 1 ~ 100%
AC ýygylygy (Hz) 20 ~ 200 20 ~ 200 20 ~ 100 20 ~ 100
TIG pilotyň arkasy HF ark
Toky zyňyň (A) 30-315 50-400 50-500 50-630
Sowuklama tertibi Suw sowatmagy
Zolýasiýa derejesi H / B.

WSM 315/400/500

Tersine DC impuls argon ark kebşirleýji maşyn

TIG
tig welding machine
TIG welder

Funksiýalary:

DC hemişelik tok TIG, DC impuls TIG, el bilen demir kebşirlemek.

Programma pudagy:

Nebit-himiýa senagaty, basyş gämisi, elektrik energiýasy gurluşygy, gämi, welosiped, ýadro energiýasy we turbalar.

Aýratynlyklary:

Reasonable göwnejaý düzülişi, baý funksiýalary we amatly işleýiş paneli;

Electric Elektrik togunyň haýal ýokarlanmagy we haýal düşmegi, impuls ýygylygy, wezipe gatnaşygy, ösen gaz üpjünçiliginiň wagty we galan gaz üpjünçiligi ýaly parametrler takyk kesgitlenip bilner;

Metal El bilen ýasalan kebşirlemek, ýaýyň has ýeňil urulmagy we kebşirleýiş çybygynyň ýelmeşmeginiň öňüni almak bilen, ýaýyň urmagy we zyňylmagynyň elektrik toguny sazlap biler;

Ar Argon arkasy bilen kebşirlemek, kebşirleýiş ýaragyny suwuň ýitmeginden gorap biler;

Two Iki basgançakly we dört basgançakly kebşirleme dolandyryş usullary bar;

Small Has kiçi we ýeňil we hereket üçin amatly;

Current Tok we naprýa .eniýe bir wagtda görkezilip bilner.Kebşirleýiş toky takyk kesgitlenip bilner;

IG TIG ýaýyň ýokary ýygylygyny ýokarlandyrmagyň ýoluny saýlap biler.

Model WSM-315 WSM-400 WSM- 500
Bahalandyrylan giriş naprýa .eniýesi / ýygylygy Üç fazaly380V (+/-) 10% 50Hz
Bahalandyrylan giriş kuwwaty (KVA) 11.2 17.1 23.7
Bahalandyrylan giriş toky (A) 17 26 36
Bahalandyrylan ýük durnuklylygy (%) 60 60 60
DC hemişelik tok Kebşirleýiş togy (A) 5 ~ 315 5 ~ 400 5 ~ 500
DC impulsy Iň ýokary tok (A) 5 ~ 315 5 ~ 400 5 ~ 500
Esasy tok (A) 5 ~ 315 5 ~ 400 5 ~ 500
Impuls borjy (%)   1 ~ 100  
Impuls ýygylygy (Hz)   0,2 ~ 20  
TIG Arka başlangyç tok (A)   10 ~ 160  
Tok toguny togtatmak (A) 5 ~ 315 5 ~ 400 5-500
Akymdan öňki wagt (S)   0.1-15  
Gazyň saklanmagynyň wagty (S)   0,1 ~ 20  
TIG pilotyň arkasy   HF ark  
El bilen kebşirlemek Kebşirleýiş togy (A) 30 ~ 315 40 ~ 400 50 ~ 500
Sowuklama tertibi Suw sowatmak / Howany sowatmak
Gabykdan goramak derejesi IP21S
Zolýasiýa derejesi H / B.

 

WSM -S / YS 400

Tersine DC impuls argon ark kebşirleýji maşyn

Model WSM-400S / YS
Bahalandyrylan giriş naprýa .eniýesi / ýygylygy Üç fazaly380V (+/-) 10% 50Hz
Bahalandyrylan giriş kuwwaty (KVA) 17.1
Bahalandyrylan giriş toky (A) 26
Bahalandyrylan ýük durnuklylygy (%) 60
DC hemişelik tok Kebşirleýiş togy (A) 5 ~ 400
DC impulsy Iň ýokary tok (A) 5 ~ 400
Esasy tok (A) 5 ~ 400
Impuls borjy (%) 1 ~ 100
Impuls ýygylygy (Hz) 0,2 ~ 20
Akymdan öňki wagt (S) 0.1-15
Gazyň saklanmagynyň wagty (S) 0,1 ~ 20
Tok toguny togtatmagyň iş usuly Iki ädim 、 Dört ädim 
TIG pilotyň arkasy HF ark
Sowuklama tertibi Suw sowatmak / Howany sowatmak
Gabykdan goramak derejesi IP21S
Zolýasiýa derejesi H / B.

 

Funksiýalary:
DC hemişelik tok TIG, DC impuls TIG.
Programma pudagy:
Nebit-himiýa senagaty, basyş gämisi, elektrik energiýasy gurluşygy, gämi, welosiped, ýadro energiýasy we turbalar.
Aýratynlyklary:
Reasonable göwnejaý düzülişi, baý funksiýalary we amatly işleýiş paneli;
Electric Elektrik togunyň haýal ýokarlanmagy we haýal düşmegi, impuls ýygylygy, wezipe gatnaşygy, ösen gaz üpjünçiliginiň wagty we galan gaz üpjünçiligi ýaly parametrler takyk kesgitlenip bilner;
Metal El bilen ýasalan kebşirlemek, ýaýyň has ýeňil urulmagy we kebşirleýiş çybygynyň ýelmeşmeginiň öňüni almak bilen, ýaýyň urmagy we zyňylmagynyň elektrik toguny sazlap biler;
Ar Argon arkasy bilen kebşirlemek, kebşirleýiş ýaragyny suwuň ýitmeginden gorap biler;
Two Iki basgançakly we dört basgançakly kebşirleme dolandyryş usullary bar;Has kiçi we ýeňil we hereket üçin amatly;
Current Tok we naprýa .eniýe bir wagtda görkezilip bilner.Kebşirleýiş toky takyk kesgitlenip bilner;
IG TIG ýaýyň urmagynyň ýokary ýygylygy götermegiň usulyny saýlap biler;
Içindäki berk simli iýmit ulgamy, dürli proses talaplaryny kanagatlandyryp bilýän, sim bilen iýmitlenmegiň baý funksiýa menýusyna eýedir;
Sim Sim iýmitleniş tizligi we impuls tok awtomatiki usulda gabat gelýär.

Argon arc welder
MMA  TIG welding machine
Argon arc welding machine

Kebşirleýjä garamak

Dürli galyňlygy bolan iki polat plastinka birleşdirilende, kesişiň çalt üýtgemegi sebäpli ýüze çykýan çynlakaý stres konsentrasiýasynyň öňüni almak üçin, iki gyrada birmeňzeş galyňlyga ýetmek üçin has galyň plastinkanyň gyrasy ýuwaş-ýuwaşdan inçe bolýar.Düwürtikleriň statiki we ýadawlyk güýji beýleki bogunlardan has ýokary.Çalyşýan, zarba ýükleýän ýa-da pes temperaturada we ýokary basyşly gämilerde işlemek üçin köplenç düwünleriň kebşirlenmegi makul bilner.Aýak bogunyny öňünden kebşirlemek taýýarlygy ýönekeý, gurnama amatly we kebşirleme deformasiýasy we galyndy stres az, şonuň üçin köplenç saýtda bogunlary we ähmiýetsiz gurluşlary gurmakda ulanylýar.Umuman, aýlaw bogunlary üýtgeýän ýükler, poslaýjy media, ýokary ýa-da pes temperatura ýaly şertlerde işlemek üçin amatly däl.T-bogunlary we burç bogunlaryny ulanmak adatça gurluş zerurlyklary bilen baglanyşyklydyr.T-bogunlardaky doly däl filet kebşileriniň iş aýratynlyklary, aýak bogunlaryndaky filet kebşilerine meňzeýär.Kebşir daşarky güýjüň ugruna perpendikulýar bolanda, öňdäki kebşirleýjä öwrülýär.Bu wagt kebşirlenen ýeriň görnüşi dürli derejedäki stres konsentrasiýasyna sebäp bolar;aralaşýan filet kebşiniň stresiniň düwmesine meňzeýär.

Näme üçin bizi saýla?

BIZ REARADY ..

BINGOyzygiderli gözleýär we ösdürýärakylly kebşirleýiş tehnologiýasykebşirleme enjamlaryna has köp rugsat beriňglobal git

BIZ GEÇ. .RIS

Indi oňa täsir edildi we makullandyköp ýurt tarapyndangeljekde

BIZ AWRATY ..

Has köp serişde goýarysüznüksiz gözleg we önümçiliköňe githiç wagt durma

Durnukly gatnaşyk.Durnukly goldaw

Uzak möhletli hyzmatdaşlyk, uzak möhletli hyzmat