Bir ok rotatory

Gysga düşündiriş:

Positionerleşdiriji, robot fakeliniň oňa ýetmegi we kebşirlemegiň gowy ýerine ýetirilmegi üçin robotyň iş ýeriniň ýagdaýyny mümkin boldugyça sazlamaga kömek eder
-Paýük: 250kg we özleşdirilip bilner
Çarçuwanyň ululygy: 1800mm * 800mm we özleşdirilip bilner.
-Robot bilen sinergiýa


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

one-axis-rotator-products

Haryt bilen tanyşlyk

Singleeke okuň guýruk pozisiýasy, baş çarçuwasy aýlanmaga we guýruk çarçuwasy bolsa aýlanmaga gönükdirilen pozisiýadyr.Bu pozisiýa uzyn iş bölegi üçin niýetlenendir, kelläniň we guýrugyň arasyndaky iş stoly iň gowy kebşirleýiş ýerinde işlemek üçin aýlanyp biler.Bu model öz içine alýar: ýerzemin, baş çarçuwasy, guýruk çarçuwasy, iş stoly, serw motor, RV reduktor we ş.m.

ÖNÜMLER PARAMETERI we Maglumatlary

 

Positionerleşijitertibi Naprýa .eniýe Zolýasiýa derejesi Iş stoly Agramy Iň az ýük
HY4030A-250A 3 faza380V ± 10%, 50 / 60HZ F 1800 × 800mm (tikinçi goldaw) 450 kg 300 kg

 

Arza

Truck door pull rod Mag welding robot

1-nji surat

Giriş

Robot bilen programmalar

2-nji surat

Giriş

Kebşirleýiş programmasy 1 ok bilen guýruk goldaw pozisiýasy bilen

Payük göterijisi: 250kg, çarçuwanyň ululygy: 1800 * 800mm

Robot arc welding for Van parts

steel structure welding production line

1-nji surat

Giriş

Üç kebşirleýji robot onlaýn

Bu suratda uly göwrümli önüme gabat gelmek üçin 3 sany kebşirleýji robot we bir 4 metrlik ramka bolar

ÜPJÜNÇILIK WE GÖRNÜŞ

“YOO HEART” kompaniýasy müşderilere dürli gowşuryş şertleri hödürläp biler.Müşderiler gyssagly ileri tutulýan ugur boýunça deňizde ýa-da howa arkaly ugratma ýoluny saýlap bilerler.“YOO HEART” robot gaplaýyş gaplary deňiz we howa ýük talaplaryny kanagatlandyryp biler.PL ýaly ähli faýllary, gelip çykyş şahadatnamasyny, faktura we beýleki faýllary taýýarlarys.Esasy iş, her bir robotyň 20 iş gününde hiç hili päsgelçiliksiz müşderi portuna eltilip bilinjekdigine göz ýetirýän işçi bar.

Packing

packing and delivery site

truck delivery from factory to final customer

Satuw hyzmatyndan soň
Her bir müşderi YOO HEART robotyny satyn almazdan ozal gowy bilmelidir.Müşderilerde bir YOO HEART roboty bolansoň, olaryň işgäri YOO HEART zawodynda 3-5 gün mugt okuw geçirer.Wechat topary ýa-da whatsapp topary bolar, satuw hyzmatyndan soň elektrik, gaty enjamlar, programma üpjünçiligi we ş.m. jogapkär tehniklerimiz girer. Bir mesele iki gezek ýüze çyksa, tehnikimiz meseläni çözmek üçin müşderi kompaniýasyna barar. .

FQA
1-nji sorag: YOO HEART roboty näçe daşarky ok goşup biler?
A. Häzirki wagtda “YOO HEART” roboty robot bilen hyzmatdaşlyk edip bilýän robot üçin ýene 3 daşarky ok goşup biler.7agny, 7 ok, 8 ok we 9 ok bilen standart robot iş stansiýasy bar.

2-nji sorag.Robota has köp ok goşmak islesek, başga ýol barmy?
A. PLC bilýärsiňizmi?Muny bilýän bolsaňyz, robotymyz PLC bilen aragatnaşyk gurup biler we daşarky oky dolandyrmak üçin PLC-e signal berip biler.Şeýlelik bilen, 10 ýa-da has köp daşarky oky goşup bilersiňiz.Bu ýoluň ýekeje ýetmezçiligi daşarky okuň robot bilen işleşip bilmezligidir.

3-nji sorag.PLC robot bilen nähili aragatnaşyk saklaýar?
A. Dolandyryş kabinetinde i / O tagtamyz bar, 22 çykyş porty we 22 giriş porty bar, PLC I / O tagtasyny birleşdirer we robotdan signal alar.

4-nji sorag.Has köp I / o port goşup bilerismi?
A. simplyönekeý kebşirlemek üçin bu I / O porty ýeterlikdir, has köp zerur bolsa, I / O giňelýän tagtamyz bar.Anotherene 22 giriş we çykyş goşup bilersiňiz.

5-nji sorag.Haýsy PLC ulanýarsyňyz?
J: Indi “Mitsubishi” we “Siemens” -i we beýleki markalary birleşdirip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary