Awtoulag bölekleri ark kebşirleme roboty

Gysga düşündiriş:

Zähmet çykdajylarynyň azalmagy
Gaýtalanýan dartyşdan işgärleriň şikesleri azalýar
Kompensasiýa talaplarynyň azalmagy
Lostitirilen önümçilik wagtynyň azalmagy
Rorsalňyşlyklar we önüme zeper ýetmek
Işgärleriň dolanyşygy we dolandyryş çykdajylary azaldy
Önümçiligiň ýokarlanmagy
Kebşirleýiş hilini ýokarlandyrmak
Kebşir yzygiderliligini ýokarlandyrmak
Bäsdeşlik artykmaçlygyny ýokarlandyrmak
Howpsuzlygy ýokarlandyrmak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kebşirleýji robot manufaturer

Meşhur senagat kebşirleýiş robotynyň biri hökmünde elini tertipleşdirýär

min päsgelçilik we iň ýokary çeýeligi,

kebşirleýiş tok naprýa .eniýesini we sim bilen iýmitlenmegi hakyky wagtda dolandyryp bolýar.

Kebşirleýiş çyzygynyň kebşirleme parametrleri gönüden-göni robotyň öwüşginine goýlup bilner.

 

 

 

 

 

Haryt bilen tanyşlyk

Häzirki zaman tehnologiýa dünýäsinde robotlar kebşirlemek üçin ulanylýanlaryň ýarysyna golaýy bilen önümçilikde esasy rol oýnaýar.Bularyň köpüsikebşirlemek robotlary awtoulag pudagynda ulanylýar.Soňky 30 ýylda awtoulag kebşirleýiş robotlary pudagy üýtgetmek bilen meşgullandy.Has ygtybarly, tygşytly we täsirli bolanda awtoulag gurnama liniýalaryny has çaltlaşdyrdylar.Awtoulag pudagynyň üýtgemeginde awtoulag robotlarynyň birinji orunda durmagynyň esasy sebäpleri.

häzirki wagtda bazarda bar bolan iň köp görnüşli we täsirli robot awtomatlaşdyrylan kebşirleýiş öýjüklerini dizaýn edýäris.Robotly kebşirleýiş ulgamlarymyz bilen awtoulag öndürijilerine önümiň hiliniň we yzygiderliliginiň iň ýokary derejesini saklamak bilen bir hatarda zerur bolan müňlerçe bölekleri has ýokary, yzygiderli tizlikde öndürip biljek ygtybarly çözgüt bilen üpjün edýäris.

Tehnologiýa parametrleri

Ok
Loadüklemek
Gaýtalama
Potensial
Daşky gurşaw
Agramy
Gurnama
6
6KG
± 0.08mm
3.7KVA
0-45 ℃ 20-80% RH (Forsting ýok)
170KG
/ Er / götermek
Hereket aralygy J1
J2
J3
J4
J5
J6
 
± 165º
'+ 80º ~ -150º
'+ 125º ~ -75º
± 170º
'+ 115º ~ -140º
± 220º
Iň ýokary tizlik J1
J2
J3
J4
J5
J6
 
145º / s
133º / s
145º / s
217º / s
172º / s
500º / s

Esasy bölekler

Highhli ýokary hilli önümler

RV reduktor

1. RV reduktorynyň esasy gurluşy, esasan, geçiriji böleklerden gurçuk dişli, mil, rulman, guty we esbaplardan durýar.

2. Ony üç sany esasy gurluş böleklerine bölmek bolar: guty korpusy, gurçuk dişli, podşipnik we şar kombinasiýasy.

3. RV reduktor geçirijisi durnukly, yrgyldy, täsir we ses az, peseliş tizligi uly,

 

 

Servo Motor

100-den gowrak özbaşdak intellektual eýeçilik hukugy bolan Ruking, dünýäniň 50-den gowrak sebitini öz içine alýan 100-den gowrak hyzmatdaşy bar.Topar dünýä derejesindäki R&D ulgamyny kabul edýär we ISO9000 we ISO / TS16949 hil ulgamyna eýe.

Dolandyryş ulgamy

LNC Aisa-da iň ýokary 1 dolandyryş ulgamy markasy bolup, gurnama, synag, paket, materiallary gaýtadan işlemek we gaýtadan işlemek ýaly dürli önümçilik goşundylaryndan her dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin gantry, SCARA, delta we 6 bilelikdäki robotlaryň ajaýyp dolandyryş tehnologiýalaryna eýedir. .Hususylaşdyrma talaplaryny kanagatlandyrmak üçin standart önümleriň doly toplumyny we integrasiýa hyzmatyny hödürleýäris.

Robot bedeni

“Yooheart Robot” ähli gelýän materiallary barlar we takyklyk talaplary 0.01mm.Diňe talaplara laýyk gelýän robot korpusynyň gurnamalary indiki baglanyşyga girer.

DETAIL SHOW

Highhli ýokary hilli önümler

Iň ýokary takyklyk

Çalt herekete jogap

Bu dereje ýurtda öňde barýar

6 Axis arc welding robot 6 axis detail
6 Axis arc welding robot 3th axis detail

Iň ýokary hil

Highokary konfigurasiýany kabul ediň

Kuwwat kombinasiýasy

“Lightweght” beden dizaýny

Ykjam

Gurluşy ýönekeý

Saklamak aňsat

Has tygşytly

6 axis arc welding robot 2th axis detail
6 Axis arc welding robot 1th axis detail

Iň ýokary takyklyk

Speedokary tizlik we durnuklylyk ýoly kebşirlemegiň takyk çözgütleri

Näme üçin bizi saýlaýar?

öndürijilik hil prosesi

Kebşirleýiş roboty

“YOO HEART Robot” iň köp satyjymyz, eger işiňiz çylşyrymly bolmasa, bu iş stansiýasy öndürijiligiňizi çaltlaşdyrmaga kömek eder.Bu stansiýa 6 okly kebşirleme robotyny, kebşirleýiş çeşmesini, bir ok pozisiýasyny we beýleki peýdaly periferiýa enjamlaryny öz içine alýar.Bu enjamy alanyňyzdan soň, robot ähli wilkalardan soň işläp biler. Şeýle hem, iş bölegini durnukly we çalt ýerleşdirip bilersiňiz, size ýönekeý gysgyçlar hem berip bileris.

Satuw hyzmatyndan soň

Her bir müşderi YOOHEART robotyny satyn almazdan ozal gowy bilmelidir.Müşderilerde bir YOOHEART roboty bolansoň, olaryň işgäri YOOHEART zawodynda 3-5 gün mugt okuw geçirer.Wechat topary ýa-da whatsapp topary bolar, satuw hyzmatyndan soň elektrik, gaty enjamlar, programma üpjünçiligi we ş.m. jogapkär tehniklerimiz girer. Bir mesele iki gezek ýüze çyksa, tehnikimiz meseläni çözmek üçin müşderi kompaniýasyna barar. .

Satuw hyzmatyndan soň

“Yooheart” robotynyň hemmesi eksport gaplaýyş talaplaryna berk laýyk geler.

 

 

 

KERTIFIKASI .A

Resmi kepillendirilen hil kepilligi

FQA

S: “Yooheart” roboty näçe daşarky ok goşup biler?

A. Häzirki wagtda “Yooheart” roboty, robot bilen hyzmatdaşlyk edip bilýän robota ýene 3 sany daşarky ok goşup biler.7agny, 7 ok, 8 ok we 9 ok bilen standart robot iş stansiýasy bar.

S: Robota has köp ok goşmak islesek, başga ýol barmy?

A. PLC bilýärsiňizmi?Muny bilýän bolsaňyz, robotymyz PLC bilen aragatnaşyk gurup biler we daşarky oky dolandyrmak üçin PLC-e signal berip biler.Şeýlelik bilen, 10 ýa-da has köp daşarky ok goşup bilersiňiz.Bu ýoluň ýekeje ýetmezçiligi daşarky okuň robot bilen işleşip bilmezligidir.

S: PLC robot bilen nähili aragatnaşyk saklaýar?

A. Dolandyryş kabinetinde i / O tagtamyz bar, 20 çykyş porty we 20 giriş porty bar, PLC I / O tagtasyny birleşdirer we robotdan signal alar.

S: Has köp I / o port goşup bilerismi?

A. simplyönekeý kebşirlemek üçin bu I / O porty ýeterlikdir, has köp zat gerek bolsa, I / O giňelýän tagtamyz bar.Anotherene 20 giriş we çykyş goşup bilersiňiz.

S: Haýsy PLC ulanýarsyňyz?

J: Indi “Mitsubishi” we “Siemens” -i we beýleki markalary birleşdirip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň