Adingüklemek we düşürmek üçin goluň uzynlygy 1430mm

Gysga düşündiriş:

HY1010A-143 robotlary ýeňil önümleri dolandyrmaga ukyply we gaplamak we paletirlemek meselelerini gurnamak üçin birleşdirilip bilner.
- 10 kg çenli ýük göterijileri dolandyrýar
- 1430mm goluň uzynlygy bilen elýeterli
-170KG Maşyn ideg etmek üçin ýeňil, inçe gol
-Goýulýan ýer: materiallary işlemek, möhürlemek, ýüklemek we cnc maşynlaryna düşürmek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

HY1010A-143, köp amaly bolan 6 ok bilen işleýän robotyň bir görnüşidir.Ceňil bolmagy bilen, CNC maşynlaryna materiallary aňsatlyk bilen ýükläp we düşürip biler.Zawodymyzda 8 ýyllap işleýän robot öndürýäris.Gaplamak robotynyň geljekde uly potensial bazary bar, aýlygy çalt ýokarlanýar we robotlaryň ýerine adam işi köpelýär.2017-nji ýyldan başlap işleýän robotlary öndürip başlaýarys, zawodyňyzyň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek etmek üçin gaty gowy tejribelerimiz bar.

Haryt maglumatlary

Önümiň parametrleri

10

Gaplamak we ibermek

Biziň robot paketimiz eksport standartyna laýyk gelýän agaç gutulardyr.

Eltip bermek wagty 30 gün

Deňiz portlary: Şanhaý porty, Ningbo porty

4
3
Tig-welding-robot-storage3

Robot programmasy —— Zynjyrly plastinka gurnama

1655280966554

Çözgüt

1655280976642

Içki zynjyr plastinka gurnamagyny basyň

Içki zynjyr plastinka silosynyň zyňylmagy le ýeň we rolikli silosyň gurnama deslapky çykarylyşy ▶ Alty okly robot tutmak al Içerki zynjyr plastinkasynyň möhürlemesi ▶ Robot zynjyr konweýer liniýasyny tutýar we ýerleşdirýär

1655280986401

Daşarky zynjyrly plastinka ýygnamagy basyň

Alty deşikli daşky plastinka silosyň zyňylmagy ▶ Çeňňek silosyň çykarylyşy ▶ Alty okly robot tutmak ternal Daşarky zynjyr plastinkasynyň möhürlemesi ▶ Robot daşarky zynjyr plastinkasynyň konweýer setirini tutýar we ýerleşdirýär

1655280995165

Satuwdan soňky iň oňat we hünärmen goldaw

Önümçilik döwründe hiç haçan senagat robotlaryny ulanmadyk bolsaňyz we amaly çözmäge kömek etseňiz, amaly öwrenmäge kömek ederis.

Ilki bilen, käbir robot maglumatlaryna düşünmäge kömek etmek üçin degişli gollanmalary hödürläris.

Ikinjiden, öwrediji wideolaryň bir toparyny hödürläris.Bu wideolary simden we ýönekeý programmirlemekden çylşyrymly programmalary tamamlamak üçin ädimme-ädim yzarlap bilersiňiz.Düwürtikli ýagdaýda size kömek etmegiň iň täsirli usulydyr.

Iň soňkusy, 20-den gowrak tehnik bilen onlaýn hyzmat ederis.Soraglaryňyz bar bolsa, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz we derrew size kömek ederis.

微信图片_20220108094804
微信图片_20220108094759

Kompaniýanyň tertibi

“Anhui Yunhua Intelligent Equipment Co., Ltd.”, hasaba alnan maýasy 60 million ýuana barabar bolan gözleg we barlag, önümçiligi, satuwy we amaly birleşdirýän ylmy we tehnologiki kärhana.200-den gowrak işgäri bar we 120 gektardan gowrak meýdany tutýar.“Yooheart” döredilen gününden bäri onlarça oýlap tapyş we 100-den gowrak daşky patent önümi güýçli önümlerimiz, önümlerimiz IOS9001 we CE şahadatnamalaryndan geçdi, senagat robotlaryny dürli funksiýalar we ulanyjylaryň köpüsi üçin degişli çözgütler toplumy bilen üpjün edip bileris.On ýyldan gowrak gözleg we ösüş tehnologiýasy ýagyşyndan soň, “Honyen” täze “Yooheart” markasyny döredýär we döredýär. Indi täze “Yooheart” robotlary bilen öňe gidýäris. içerki RV reduktor köpçülikleýin önümçiligine ýetdi.

“Yunhua” içerki birinji derejeli robot markasyny gurmagy maksat edinýär.“Yooheart” -yň ähli tagallalary bilen “pilotsyz zawoda” ýetip biljekdigimize ynanýarys.

6
5

Şahadatnama

FQA

S: Robotyňyzyň esasy bazary näme?
A. Indi robotymyz awtoulag, polat gurluşy, ferma maşynlary, polat mebel, täze energiýa, saklamak we eltip bermek, in engineeringener maşynlary, fiziki enjamlar, haýwan maşynlary, motosikl we ş.m. hyzmat edip biler.

S: Haýsy hyzmaty hödürläp bilersiňiz?
A. Goýmalar, kebşirlemek, işlemek, saýlamak we ýerleşdirmek, reňklemek, palletirlemek, lazer kesmek, lazer bilen kebşirlemek, plazma kesmek we ş.m.

S: Öz dolandyryş ulgamyňyz barmy?
J: Hawa, elbetde bar.Diňe dolandyryş ulgamymyz däl, robotlaryň iň möhüm bölegi: reduktor öndürilýär.Şol sebäpli iň bäsdeş bahamyz bar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň